25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

20. JULI 1992

●● Aril Ed­vard­sen smil­te fra øre til øre etter av­slut­nings­mø­tet på å årets som­mer­stev­ne i Sa­rons Dal. Han ka­rak­te­ri ka­rak­te­ri­ser­te stev­net som det ster­kes­te noen­sin­ne, o og var mek­tig im­po­nert over del­ta­ker­ne nes gi­ver­gle­de. I går kveld ty­det alt på at kol­lek­ten vil bli på over en mil­lion kro­ner, over 200.000 mer enn i fjor. De 95.000 som ble sam­let inn på åpn nings­mø­tet lør­dag går til Tro­ens Be­vi vis. Lik­vi­di­tets­pro­ble­mer tvin­ger som kjen kjent or­ga­ni­sa­sjo­nen til å gjen­nom­føre en om om­fat­ten­de slanke­pro­sess med opp­si­gel­ser av an­sat­te. Den øv­ri­ge kol­lek­ten går til or­gan or­ga­ni­sa­sjo­nens mi­sjons­ar­beid rundt om­kring i ve verden. I går gav de ca. 1500 møte­del­ta­ker­ne peng pen­ger til inn­kjøp av bib­ler til Russ­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.