10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

20. JUNI 2007

●● Hver helg blir fle­re død­druk­ne ung­dom­mer lagt inn for pum­ping ved akutt­mot­ta­ket ved Sør­lan­dets Syke­hus Kris­tian­sand. – Når det har vært en helg med man­ge til­fel­ler der unge er me­rer el­ler mind­re død­druk­ne, snak­ker vi selvlv­sagt om det. Hvert til­fel­le er ett for mye, , og inn­leg­gel­se­ne gjør inn­trykk, for­tel­ler av­de­lings­syke­plei­er Grethe Døl­bak­ken i akutt­mot­tt­mot­ta­ket ved SSK. I lø­pet av et halv­år re­gist­rer­te strer­te de 60 til­fel­ler av be­visst­løse ung­dom­mer mer (un­der 25 år) som ble inn­lagt etter over­do­ser,er, nes­ten ute­luk­ken­de på grunn av al­ko­hol­inn­tak.k. Alle kom fra det med li­vet i be­hold. – Det­te hand­le­rer om unge som er så dri­tings at de må pum­pes. Vi i sy­nes tal­let er alt for høyt, sier Kjell Adolf­sen i Risk-tje­nes­ten. k-tje­nes­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.