Tro og Lys: Ek­te kjær­lig­het!

Faedrelandsvennen - - NÆRT - KA­THRI­NE TALLAKSEN SKJERDAL

In­gen gir meg så go­de klem­mer som en av da­me­ne i Tro og Lys­grup­pa i Lillesand. Klem­me­ne hen­nes er lan­ge og myke og var­me og in­der­li­ge, og ak­kom­pag­ne­res av sa­li­ge sukk. «Åh, det var dei­lig!» sier hun. «Åh, det var godt!» Og jeg kjen­ner at endor­fi­ne­ne spret­ter i krop­pen min. Be­kym­rings­ryn­ke­ne mine glat­tes ut, og stres­set ren­ner av meg.

Jean Va­ni­er, som på 60-tal­let hop­pet av en aka­de­misk kar­rie­re for å bo sam­men med psy­kisk ut­vik­lings­hem­me­de, og si­den ble en av grunn­leg­ge­re av Tro og Lys-be­ve­gel­sen (1971), set­ter man­ge go­de ord på hvor es­sen­si­elt vik­ti­ge de psy­kisk ut­vik­lings­hem­me­de er for det men­nes­ke­li­ge fel­les­ska­pet i verden. De ster­ke tren­ger de sva­ke, sier han. Vi må ikke bare spør­re hva sam­fun­net kan gjø­re for dem, men hva de kan til­fø­re sam­fun­net.

(Tro og Lys er en in­ter­na­sjo­nal, øku­me­nisk be­ve­gel­se av psy­kisk ut­vik­lings­hem­me­de og de­res fa­mi­lie og ven­ner. Jeg kjen­ner best den fan­tas­tis­ke Lil­le­sands-grup­pa.)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.