Vil byg­ge kvar­tal i sju eta­sjer

For å få lønn­som­het i pro­sjek­tet vil Gum­pen-fa­mi­li­en bry­te med Kvad­ra­tur­pla­nens maks­høy­der og byg­ge bo­li­ger i sju eta­sjer mel­lom Mar­kens og Vest­re Strand­gate.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

– Vi øns­ker sju eta­sjer for å få øko­no­mi i pro­sjek­tet. Det­te blir i den ind­re de­len av kvar­ta­let, og man vil ikke se det høy­es­te byg­get fra gate­lø­pet, ut­ta­ler dag­lig le­der Ni­na Gum­pen Han­sen i Gum­pen Eien­dom AS.

Gum­pen-fa­mi­li­en er by­ens mest kjen­te bil­for­hand­ler. Nå skal de også sel­ge opp­holds­rom uten hjul.

Gum­pen er størs­te ei­en­doms­be­sit­ter i kvar­tal 1, nær­mest Gart­ner­løk­ka, og har sam­men med to and­re hus­ei­ere – Oks­øy Eien­dom og An­der­sen-fa­mi­li­en – sendt inn et nøye be­ar­bei­det plan­for­slag til kom­mu­nen.

Kvar­ta­lets ind­re er i dag en åpen par­ke­rings­plass. Her plan- leg­ges ny og stør­re Re­ma-bu­tikk i førs­te eta­sje med tak­hage og 55 lei­lig­he­ter i eta­sje­ne over – til­sva­ren­de om lag 4000 kvad­rat­me­ter bo­lig.

KONTRAST

Kvar­tal 1 inne­hol­der fle­re be­va­rings­ver­di­ge by­går­der ut mot Mar­kens og Kris­ti­an IVS gate. Ut­vi­del­sen bry­ter tvert med gam­mel stil.

– Vi har job­bet med kontrast for å fram­heve det be­va­rings­ver­di­ge, i ste­det for å til­pas­se. Vi kan ikke lage sto­re vo­lu­mer som er helt til­pas­set sør­lands­ar­ki­tek­tu­ren. Hu­se­ne som står der er vel­dig fine, og vi har valgt å byg­ge med kon- trast rundt og over. Det fin­nes en rek­ke ek­semp­ler på det sam­me rundt i Euro­pa, som vi har lagt ved bil­der av, for­kla­rer si­vil­ar­ki­tekt Erik As­bjørn­sen.

Sam­men med kol­le­ge­ne Ja­nicke Jeb­sen Vin­je og Ma­rie Smede­mark lan­se­rer han ar­ki­tek­tur som ga­ran­tert vek­ker de­batt.

Kvad­ra­tur­pla­nen har som ho­ved­re­gel for­ret­ning i førs­te eta­sje, vi­de­re kon­to­rer og bo­li­ger opp til fjer­de med til­bake­truk­ket fem­te eta­sje.

I pla­nen he­ter det at «Sol i ga­te­ne er et av de vik­tigs­te kri­te­ri­ene ved vur­de­ring av høy­der i Kvad­ra­tu­ren. (...) Det gir lett­het og lys som må iva­re­tas.»

– Så hvor­dan kan dere for­sva­re sju eta­sjer?

– Hele po­en­get med Kvad­ra­tur­pla­nens be­grens­ning er opp­le­vel­sen av lys, sol og høy­der i gate­rom­met. Det­te blir ikke på­vir­ket av ut­byg­gin­gen, slik vi ser det, sva­rer ar­ki­tekt As­bjørn­sen.

– TRENGER UTVIKLING

Si­den 1958 har Gum­pen-fa­mi­li­en eid Tor­dens­kjolds gate 2, nær krys­set ved Vest­re Strand­gate. Her var det bil­for­ret­ning fram til 1966, mens ben­sin­sta­sjo­nen vegg i vegg la inn pum­pe­ne i 1975.

Det­te hjør­net skal også ut­vik­les på litt leng­re sikt, med næ­ring og kon­to­rer opp til fem­te eta­sje.

Ha­anes­går­den og fle­re and­re ei­en­dom­mer i kvar­ta­let er ikke om­fat­tet av pla­nen.

– Kvar­ta­let trenger utvikling, og er ikke så es­te­tisk fint i dag. Po­ten­sia­let er stort med god be­lig­gen­het nær Mar­kens og Bane­heia. I til­legg la­ges en hage inni kvar­ta­let med be­plant­ning og hyg­ge­lig ute­plass på ta­ket av Re­ma-bu­tik­ken, sier Ni­na Gum­pen Han­sen.

Gum­pen Eien­dom har 63 pro­sent av area­let som skal ut­vik­les, Oks­øy Eien­dom 21 og Yess Ho­tel de res­te­ren­de 16 pro­sent.

De plan­leg­ger bo­li­ger på rundt 50 kvad­rat­me­ter med ett til to sove­rom.

– Vi tror det er mar­ked for små bo­li­ger i det­te strø­ket. Ikke bare for stu­den­ter, men både yng­re og eld­re, ens­li­ge el­ler små fa­mi­li­er, sier Gum­pen-sje­fen.

Det skal fort­satt være gjen­nom­gang i kvar­ta­let, det blir rom for 500–800 kvad­rat­me­ter små­bu­tik­ker ved si­den av dag­lig­vare­for­ret­nin­gen på 1000–1200 kvad­rat­me­ter.

I kjel­le­ren blir det bil­par­ke­ring.

ILLUSTRASJON: ARK.NET

Nye kvar­tal 1 vist fra hjør­net ved Vest­re Strand­gate og Tor­dens­kjolds gate. Ny be­byg­gel­se mar­kert med ly­se­re far­ge.

ILLUSTRASJON: ARK.NET

Nye kvar­tal 1 sett fra hjør­net ved Mar­kens­gate og Kris­ti­an IVS gate. Ny be­byg­gel­se i bak­går­den skal stå i kontrast til be­va­rings­ver­di­ge sør­lands­hus.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Da­gens kvar­tal 1 sett fra krys­set Mar­kens/ Kris­ti­an IVS gate.

ILLUSTRASJON: ARK.NET

Kvar­ta­lets inn­si­de, der det blir et grønt lokk over Re­ma-bu­tik­ken i førs­te eta­sje.

ILLUSTRASJON: ARK.NET

Slik øns­ker Gum­pen det nye hjør­net mot Vest­re Strand­gate og Tor­dens­kjolds gate.

ARKIVFOTO

Ni­na Gum­pen Han­sen foran ei­en­dom­men hen­nes far kjøp­te i 1958 for å etab­le­re bil­for­ret­ning.

ILLUSTRASJON: ARK.NET

Fra fugle­per­spek­tiv kan man se ny be­byg­gel­se med hvit far­ge over den grøn­ne tak­ha­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.