Søn­dags­åpent sør­ger for nabo­be­søk

Ma­rion Glamsland Bernt­sen, le­der av han­dels­stan­den i Lil­le­sand

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: MA­RIE N. KALVEHAGEN ma­rie.kalvehagen@fvn.no

Da vi star­tet med søn­dags­åpne bu­tik­ker for tre år si­den fryk­tet vi at søn­da­ge­ne skul­le stje­le om­set­nin­gen til de and­re da­ge­ne, men det har vist seg å ikke være til­fel­le. Søn­da­ge­ne kom­mer som et bo­nus, og har gitt oss en stor for­del sam­men­lig­net med and­re byer. Vi mer­ker godt at vi får mer be­søk fra nabo­kom­mu­ne­ne på søn­da­ger, og det er jo vel­dig hyg­ge­lig, sier le­der av han­dels­stan­den i Lil­le­sand, Ma­rion Glamsland Bernt­sen.

Grim­stad fikk etter mye om og men ja til søn­dags­åpne bu­tik­ker først i år, mens i byer som Aren­dal og Kris­tian­sand er de fort­satt skep­tis­ke. Hvor tror du skep­si­sen kom­mer fra?

– Det blir ar­gu­men­ter for at det kan være kost­bart og at det vil stje­le and­re da­gers om­set­ning. I til­legg er det fort­satt noen som hen­vi­ser til hel­lig­dags­fre­den. I Lil­le­sand ser vi imid­ler­tid at ge­vins­ten er stor, og at det ska­per fle­re ar­beids­plas­ser og styr­ker sen­trum. Folk som tid­li­ge­re var skep­tis­ke i Lil­le­sand har snudd etter de har sett hvor stor suk­sess det har vært.

Har dere mer­ket en ned­gang etter at nabo­kom­mu­nen Grim­stad også fikk søn­dags­åpne bu­tik­ker?

– Vi var litt spent på det i be­gyn­nel­se, men vi har fak­tisk ikke mer­ket en ned­gang. Søn­da­ge­ne hol­der fort­satt sam­me tem­po

og gir sam­me ge­vinst som tid­li­ge­re. Hvor­dan rea­ge­rer tu­ris­te­ne på søn­dags­åpne bu­tik­ker?

– Både tu­ris­te­ne og våre egne set­ter utro­lig stor pris på det. Vi har sett at en by­s­leng ofte kom­bi­ne­res med et res­tau­rant­be­søk. På den må­ten bru­ker folk søn­da­ge­ne litt an­ner­le­des, mer som en slags ut­flukt. Vi mer­ker der­for at bu­tik­ke­ne og res­tau­ran­te­ne spil­ler mer på lag, og stem­nin­gen er ge­ne­relt vel­dig god og fol­ket er mer av­slap­pet. Hvor­dan har som­mer­en vært så langt?

– Den har vært vel­dig bra, alle bu­tikk­ei­er­ne for­tel­ler om gode tall for både juni og juli. Væ­ret har også vært på vår side. Vi er gla­de for sol, men etter­som det har vært en del vind har vi mer­ket at folk trek­ker mer inn til sen­trum. Vi har hatt mas­se be­søk i båt­hav­na og det er ge­ne­relt fullt i hele byen. Til van­lig er vi rundt 10.000 inn­byg­ge­re i Lil­le­sand, men det sies at vi ti­dob­les om som­mer­en. Det er jo kjempe­gøy at vi plut­se­lig blir en stor­kom­mu­ne, sier Bernt­sen vi­de­re. Hva er det bes­te med som­mer­en i Lil­le­sand?

– I for­hold til and­re byer tror jeg at vi har en mer av­slap­pet stem­ning, hvor vi i til­legg har be­holdt det sær­eg­ne små­by­pre­get. Hver enes­te krok og alle åpne om­rå­der blir be­nyt­tet til uli­ke ak­ti­vi­te­ter el­ler salgs­bo­der. På den må­ten hol­der vi liv i hele sen-

trum, og det tror jeg ikke and­re byer får til i like stor grad. Sam­ti­dig er det all­tid noe som skjer, en­ten om det er kon­ser­ter, som­mer­show el­ler fes­ti­va­ler. Nes­te uke star­ter jo også et av som­mer­ens sto­re høyde­punk­ter «Sup og Stup», og det gle­der vi oss mas­se til. Da blir det plut­se­lig enda mer folk enn det al­le­re­de har vært til nå. Hva gjør du om du selv har fri?

– Når jeg ei­er bu­tikk kan jeg ikke rei­se noen ste­der om som­mer­en, det tror jeg yt­terst få bu­tikk­ei­ere i Lil­le­sand gjør. Men jeg bor jo midt i fe­rie­pa­ra­di­set, så jeg har hel­ler in­gen be­hov for å rei­se. Hvis jeg imid­ler­tid skul­le ha litt tid rei­ser jeg med bå­ten som lig­ger i Blind­heia til hyt­ta i Hø­våg. Så tar vi kan­skje bå­ten inn til sen­trum om kvel­den for en mat­bit på en av Lil­le­sands man­ge res­tau­ran­ter. Hva er den per­fek­te som­mer­dag?

– Det må være en or­dent­lig sm­ei­ge­dag med yren­de liv i sen­trum, el­ler sjø­lukt og sol lig­gen­de på et sva­berg i Blind­leia.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.