Kla­ger på høy mu­sikk i Gra­va­ne

Be­bo­ere ved M Beach Club i Gra­va­ne for­tvi­ler over høy mu­sikk. De har klagd til kom­mu­nen, men ser li­ten bed­ring.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN christian.johannessen@fvn.no

I mai skif­tet res­tau­ran­ten Vil­la Ma­ri­na ham og gjen­opp­sto som M Beach Club. Fram til sep­tem­ber er ste­det strand­klubb med djer som spil­ler til rundt kl. 02.30 fire da­ger i uka gjen­nom se­son­gen.

Da de åp­net, sa dag­lig le­der Re­bek­ka Aamodt til KRSBY at de øns­ket å gi folk en opp­le­vel­se gjen­nom hele som­mer­en. For be­boer­ne i Gra­va­ne, er det opp­le­vel­ser de gjer­ne skul­le vært for­uten.

– Det er ikke til å leve med. Du kan jo ten­ke deg hvor­dan det er når du bor 150 me­ter fra et sted som spil­ler mu­sikk uten­dørs både på dag­tid og til kl. 02.30 på nat­ta. Det opp­le­ves som om du må være med på mu­sikk du ikke vil høre på, sier be­bo­er Al­fred Hau­ge.

Natt til ons­dag ring­te han kl. 01.35 til po­li­ti­et for å få slutt på brå­ket, men fikk til svar at det var kom­mu­nens an­svar.

– Nå har det også blitt le­vert to­tre skrift­li­ge an­mel­del­ser til po­li­ti­et. Det går på hel­sa løs, sier Hau­ge.

SØKER PO­LI­TISK DRAHJELP

Ti-tolv be­bo­ere har hen­vendt seg til Pet­ter Be­ne­stad, som er med­lem av by- og miljø­ut­val­get i Kris­tian­sand kom­mu­ne for å få hjelp til å få bukt med støy­en.

– Noen sier at det klir­rer i glas­se­ne i stua, og de sier de ikke får sove på nat­ta og må sten­ge vin­du­ene, sier Be­ne­stad.

Han sier be­boer­ne er po­si­ti­ve til at det er ar­ran­ge­men­ter med høy mu­sikk om som­mer­en, men at det er an­ner­le­des når det er hver dag over en lang pe­rio­de.

– Her opp­le­ver de at ikke de har blitt hørt i sine kla­ger, og der­for har jeg en­ga­sjert meg i den­ne sa­ken, sier Be­ne­stad.

SATTE BEGRENSNINGER I MAI

Al­le­re­de etter åp­nings­fes­ten kom de førs­te kla­ge­ne inn til kom­mune­over­le­gen, hvor be­boer­ne men­te mu­sik­ken var så høy at det gikk ut over natte­søvn og helse. Kla­ger­ne men­te også Vakt­bua på Od­der­øya spil­te for høy mu­sikk.

31. mai ble det der­for de støy­en­de par­ter kalt inn til møte med kom­mune­over­lege Dag­finn Haarr. Da gjor­de man uli­ke tiltak, blant an­net ved å set­te en maks­gren­se på mikse­pul­ten for å hind­re at mu­sik­ken ble for høy. Men be­boer­ne me­ner at lite har bed­ret seg.

OVERLEGEN På BYTUR

Natt til lør­dag dro der­for kom­mune­over­lege Haarr på byen – med støy­må­ler.

– Jeg mål­te fra mid­natt til kl. 00.30. Må­lin­ge­ne så langt kan tyde på at de har et lite styk­ke igjen før de er der de skal være. Det er ikke vold­som­me over­skri­del­ser. Men så sier na­bo­er at støy­en økte kraf­tig fra kl. 01.00, sier Haarr.

Pet­ter Be­ne­stad me­ner kon­trol­len kom noe i sei­nes­te la­get.

– Kom­mu­nen må kom­me inn og gjø­re må­lin­ger når det er så man­ge kla­ger. Det skal ikke gå så lang tid, sier han.

Haarr tar til seg kri­tik­ken. – Det kun­ne ha gått for­te­re, men si­den det­te er et va­rig kon­sept må jeg gjø­re et grun­dig ar­beid. Ar­ran­gø­re­ne har også fort­lø­pen­de vars­let om for­and­rin­ger, sier kom­mune­over­le­gen.

NYTT ANLEGG På VEI

Ro­ger San­de, dag­lig le­der i Mat og Ute­liv, som er på ei­er­si­den, sier de øns­ker å gjø­re si­tua­sjo­nen best mu­lig for nabo­la­get.

– Vi er ikke ute etter å øde­leg­ge natte­søv­nen til na­bo­ene. Vi har al­le­re­de byt­tet en del på an­leg­get, og har prøvd å gjø­re ting slik at folk blir happy, sier San­de.

Nå skal de få tak i et lyd­an­legg som skal bed­re på si­tua­sjo­nen.

– Vi har kom­met over et anlegg som skal mins­ke ly­den vel­dig mye, og hå­per å få det på plass før hel­ga, sier San­de.

FLYFOTO: KJARTAN BJELLAND

M Beach Club, midt i bil­det, har åpent til 02.30 hver dag gjen­nom som­mer­se­son­gen. Be­bo­ere i Gra­va­ne me­ner kom­mu­nen må gjø­re må­lin­ger for å se om mu­sik­ken er in­nen­for de til­lat­te støy­gren­se­ne.

FOTO: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Man­ge av be­boer­ne øns­ker ikke å stå fram med kri­tik­ken i frykt for å bli hengt ut i etter­kant. Pet­ter Be­ne­stad har en­ga­sjert seg for at be­boer­ne skal bli hørt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.