Rop­stad til Høy­re

Krf-nest­le­der Kjell In­golf Rop­stad fra Aust-ag­der vil ikke inn i et sam­ar­beid med Ap etter val­get. For en Krf-er fra Sør­lan­det kan det være lurt å pre­si­se­re.

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Det er en kjent sak at Krf-vel­ge­re på Sør­lan­det til­hø­rer den kon­ser­va­ti­ve si­den i Kris­te­lig Folke­par­ti. Om KRF vir­ke­lig er split­tet i sy­net på hvil­ken ret­ning de skal snu seg til etter val­get, så til­hø­rer nok vel­ger­ne på Sør­lan­det den høy­re-venn­li­ge si­den. Is­rael-sa­ken er vik­tig her, kon­tant­støt­ten selv­føl­ge­lig, K-en i Kr­le-fa­get, åp­ning for pri­vat­sko­ler for å nev­ne noe.

Der­for er Krfs nest­le­der Kjell In­golf Rop­stads pre­si­se­ring av hvor han står po­li­tisk kan­skje et smart trekk fra en som slett ikke er ga­ran­tert en stol i Stor­tin­get til høs­ten. I dag er han in­ne på ut­jev­nings­man­dat, men Kjell In­golf Rop­stad har am­bi­sjo­ner om å ta et di­rekte­man­dat. Skal han kla­re det, må KRF bli stør­re enn Frp i Aust-ag­der, og da hol­der det ikke med 9,6 pro­sent, som var re­sul­ta­tet av Fædre­lands­ven­nens må­ling i juni. Da må par­ti­et opp på cir­ka 15 pro­sent. Det kan det være lurt av Rop­stad å ty­de­lig­gjø­re sitt stå­sted over­for sør­lands­vel­ger­ne, selv om mye skal skje før han er sik­ret plass.

Vel­ger­ne opp­fat­ter nok Knut Arild Harei­de som en mer ra­di­kal po­li­ti­ker enn Kjell In­golf Rop­stad.

Det er in­gen over­ras­ken­de ny­het at Kjell In­golf Rop­stad fore­trek­ker det blå al­ter­na­ti­vet i for­hold til re­gje­rings­kon­stel­la­sjo­ner. Han har vært vans­ke­li­ge­re å fri til for Ap-le­der Jo­nas Gahr Stø­re enn parti­le­de­ren selv. Knut Arild Harei­de ser ut til å ha en god tone med Ap-le­de­ren, og er ikke så bas­tant i sin av­vis­ning, selv om han har sig­na­li­sert et sen­trum-høy­re al­ter­na­tiv som hans ide­el­le re­gje­ring.

Vel­ger­ne opp­fat­ter nok Harei­de som en mer ra­di­kal po­li­ti­ker enn Rop­stad. Rop­stad har for ek­sem­pel ut­talt at han ikke kun­ne gått i Pri­de­pa­ra­de til støt­te for de ho­mo­fi­les sak, slik som nett­opp Krf-le­der Knut Arild Harei­de gjor­de, til be­styr­tel­se for vel­ger­ne i den kon­ser­va­ti­ve Krf-fløy­en.

Det var i et Nrk-in­ter­vju tors­dag at Kjell In­golf Rop­stad flag­get sitt syns­punkt så ty­de­lig. Der trakk han fram det han me­ner er Krfs ho­ved­fien­der foran val­get til høs­ten: SV, Frp og Ar­bei­der­par­ti­et. Men slik må­lin­ge­ne ser ut nå er Krfs frems­te re­gje­rings­øns­ke med Ven­st­re, KRF og Høy­re svært vans­ke­lig å opp­fyl­le.

Det er in­gen stor over­ras­kel­se at Kjell In­golf Rop­stad vel­ger seg Høy­re, men det kan være en lur ty­de­lig­gjø­ring over­for Krf-vel­ge­re på Sør­lan­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.