Fær­re skaf­fer seg båt­fø­rer­be­vis

I hele Nor­ge har det for førs­te gang på fle­re år har vært en kraf­tig ned­gang i an­tall ut­sted­te båt­fø­rer­be­vis.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KAMILLA RUDBERG kamilla.rudberg@fvn.no

Aust-ag­der har en ned­gang på bare ni pro­sent. Vest-ag­der der­imot har en ned­gang på hele 35 pro­sent. Til sam­men­lig­ning er ned­gan­gen på lands­ba­sis 26 pro­sent. Det vi­ser en fersk un­der­sø­kel­se gjen­nom­ført av Norsk test.

OVER­RAS­KEN­DE NED­GANG

– Det er gans­ke over­ras­ken­de, må jeg si. Tid­li­ge­re år har vi hatt en øk­ning på 20-25 pro­sent hvert år. Og nå har vi en ned­gang på 26 pro­sent, sier Bernt Nilsen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Norsk test, som drif­ter båt­fø­rer­prø­ven for Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet.

Han har ald­ri opp­levd noe lig­nen­de.

– Vi har drif­tet båt­fø­rer­prø­ven si­den de ble ob­li­ga­to­ris­ke. Det var da øk­nin­gen var størst. Vi var for­be­redt på at det skul­le fla­te ut, men vi var ikke for­be­redt på ned­gang, sier Nilsen.

Norsk test har in­gen for­kla­ring på hva som har ført til de ne­ga­ti­ve tal­le­ne.

IN­GEN FOR­KLA­RING

– Vi skjøn­ner ikke hvor­for. Tid­li­ge­re trod­de vi det skyld­tes dår­lig vær på Øst­lan­det. Vi vet at båt­bru­ken og in­ter­es­sen for å ta båt­fø­rer­prø­ven er værav­hen­gig, sier han, og for­kla­rer at tryk­ket rundt båt­fø­rer­prø­ven mer­kes mest rundt Oslo­fjor­den, der det ut­ste­des flest båt­fø­rer­be­vis.

– Men det kan ikke være for­kla­rin­gen nå. Det er for sto­re tall, og vi ser det i alle fyl­ker. Det er jo rart, sier han.

Han sy­nes tal­le­ne for Ag­der-fyl­ke­ne er spe­si­elt in­ter­es­san­te.

– Jeg kjen­ner ikke lo­kal­for­hol­de­ne i Ag­der, så jeg kan ikke for­kla­re hvor­for det er så stor for­skjell mel­lom fyl­ke­ne, sier han, og kon­sta­te­rer at Vest-ag­der er et av fyl­ke­ne med størst ned­gang i lan­det.

Norsk test har gjort en ut­skift­ning av spørs­må­le­ne si­den de for et par år si­den ble ob­li­ga­to­ris­ke.

– I vin­ter gjor­de vi en ge­ne­rell opp­da­te­ring av ek­sa­men. Spørs­må­le­ne er vans­ke­li­ge­re nå, og det er blitt tatt med fle­re na­vi­ga­sjons­spørs­mål, sier han.

Det­te har, iføl­ge Nilsen, ført til økt stryk­pro­sent.

– Na­vi­ga­sjons­spørs­må­le­ne er

❞ Det er gans­ke over­ras­ken­de, må jeg si. Tid­li­ge­re år har vi hatt en øk­ning på 20-25 pro­sent hvert år. Og nå har vi en ned­gang på 26 pro­sent. BERNT NILSEN, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Norsk test

vik­ti­ge. Vi ser en del ulyk­ker på sjø­en der man ikke kan na­vi­ge­re. Der­for er det blitt tatt med fle­re og vans­ke­li­ge­re spørs­mål nå.

– BEKYMRINGSVERDIG

Det er Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet som står for det fag­li­ge inn­hol­det i prø­ve­ne.

– Er du be­kym­ret for ned­gan­gen?

– Vi sy­nes jo folk flest bør ta båt­fø­rer­prø­ven, så det er bekymringsverdig, sier Nilsen.

Han leg­ger li­ke­vel til en po­si­tiv ny­het: ICC, den prak­tis­ke båt­fø­rer­prø­ven, har fått en øk­ning i år. ICC står for In­ter­na­tio­nal Cer­fi­ti- ca­te of Com­pet­ency, og er en in­ter­na­sjo­nal stan­dard for fri­tids­båt­ser­ti­fi­kat. Den­ne prø­ven er ikke lov­på­lagt.

– Vi ser at folk vil ta den prak­tis­ke prø­ven. Det er dess­ver­re man­ge som ikke er klar over at den­ne fin­nes. In­for­ma­sjons­ar­bei­det rundt prø­ve­ne er vans­ke­lig, sier han, og leg­ger til:

– Det er mye snakk om at båt­fø­rer­prø­ven bare er teori. Men det fin­nes en prak­tisk prø­ve i til­legg. Det tror jeg det er man­ge som ikke er klar over i dag.

ARKIVFOTO

Etter kraf­tig vekst i an­tall ut­sted­te båt­fø­rer­be­vis, er det nå re­gist­rert en brå og uventet ned­gang.

FOTO: ELLEN GAMNES

Bernt Nilsen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Norsk test, som drif­ter båt­fø­rer­prø­ven for Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.