Plan­av­de­lin­gen sli­ter med høy­den

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Tan­ken om økt ak­ti­vi­tet og fle­re be­bo­ere i by­kjer­nen har so­lid fot­fes­te i kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjo­nen, men ikke for en­hver pris.

Plan­av­de­lin­gen har ikke ruk­ket å se på det fers­ke for­sla­get, men plan­le­de­ren sier de vil gi en til­bake­mel­ding over fe­rien:

– Det­te er en vik­tig plan­pro­sess for et sen­tralt kvar­tal som mar­ke­rer inn­falls­por­ten til Kvad­ra­tu­ren. Vi har vært ty­de­li­ge på at Kvad­ra­tur­pla­nen skal føl­ges. Sju­en­de eta­sje er ikke i tråd med den- ne, sier Ei­rik Hed­de­land Mar­tens.

Frp har parti­kon­tor i kvar­tal 1, og næ­rer in­gen høyde­skrekk:

– Jeg har in­gen pro­ble­mer med til­bake­truk­ket syv­en­de eta­sje hvis det til­pas­ses om­gi­vel­se­ne på en smart måte. Nær­mes­te nabo i fram­ti­den blir jo uan­sett høy­hus på jern­bane­tom­ta og Gart­ner­løk­ka. Når meste­par­ten av kvar­ta­let re­no­ver­es er det gode mu­lig­het for hel­het­lig stil, me­ner Sti­an Stor­buk­ås, par­ti­ets gruppe­le­der og le­der av by- og miljø­ut­val­get.

Han fin­ner il­lust­ra­sjo­ne­ne spen­nen­de og frem­tids­ret­tet.

– Vi må ten­ke litt vo­lum når vi først skal trans­for­me­re et helt kvar­tal, slik det ble gjort i kvar­tal 2. Pla­ner skal man ta hen­syn til, men de er ikke la­get for å spen­ne bein på nye og mo­der­ne løs­nin­ger.

I kvar­tal 2, på mot­satt side av Mar­kens, har hus­ei­er­ne fått by­sty­rets sam­tyk­ke til å ut­vik­le 70 pro­sent av kvar­ta­let. Pla­ne­ne om­fat­ter 180 lei­lig­he­ter, es­ti­mert til en halv mil­li­ard kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.