Ir­ma (80) på glatt­cel­le for en

Po­li­ti­et i Ag­der men­te Ir­ma Veivåg Hå­kon­sen (80) had­de stjå­let en lomme­bok. Der­for ble hun ar­res­tert, strip­pet og satt på glatt­cel­le i seks ti­mer.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MA­RIE N. KALVEHAGEN ma­rie.kalvehagen@fvn.no

– Jeg har job­bet i NSB nes­ten hele mitt liv. Som en del av job­ben har jeg all­tid hatt til­gang til sto­re penge­sum­mer, men ald­ri tatt en enes­te kro­ne. Så be­skyl­der de meg for å stje­le en lomme­bok jeg ald­ri har sett, det var helt for­fer­de­lig, sier Ir­ma Veivåg Hå­kon­sen (80).

4. juli 2017 var Ir­ma på en spille­kiosk i Mar­kens da to po­liti­be­tjen­ter på­grep hen­ne. Ir­ma fikk for­klart at po­li­ti­et had­de en vi­deo som vis­te at hun had­de stjå­let en lomme­bok på sam­me kiosk da­gen før.

– Jeg ante ikke hva de snak­ket om. Jeg spur­te fle­re gan­ger hva det var jeg had­de stjå­let, men fikk ikke svar. Det var flaut og ned­ver­di­gen­de å bli plas­sert i po­liti­bi­len midt i sen­trum på den må­ten, sier Hå­kon­sen.

❞ Jeg spur­te fle­re gan­ger hva det var jeg had­de stjå­let, men fikk ikke svar. Det var flaut og ned­ver­di­gen­de å bli plas­sert i po­liti­bi­len midt i sen­trum på den må­ten.

IR­MA VEIVÅG HÅ­KON­SEN (80)

STRIP­PET, AVHØRT OG GLEMT

Ir­ma ble der­et­ter frak­tet til po­liti­sta­sjo­nen. På po­liti­sta­sjo­nen ble 80-årin­gen strip­pet, avhørt og plas­sert på glatt­cel­le.

– Det kom inn en ung kvin­ne som ba meg kle meg na­ken og løf­te opp brys­te­ne. De vil­le også at jeg skul­le bøye meg ned, men da for­klar­te jeg at det kla­rer jeg ikke, for jeg er jo tross alt 80 år, sier Hå­kon­sen vi­de­re.

Po­li­ti­et tok der­et­ter fram vi­deo­en.

– Vi­deo­en vis­te at jeg had­de plas­sert ves­ken min på en høy stol ved si­den av meg da jeg var på spille­kios­ken. På sam­me sted skal en an­nen kvin­ne ha gått fra lomme­bo­ken sin. Po­li­ti­et men­te jeg had­de tatt den med meg da jeg dro, men det var in­gen­ting på vi­deo­en som fak­tisk vis­te det. Jeg tok kun med meg min egen ves­ke, sier Hå­kon­sen vi­de­re.

Po­li­ti­et har nå hen­lagt sa­ken som føl­ge av manglende bevis.

– Jeg kan be­kref­te at vi på­grep en 80 år gam­mel dame om etter­mid­da­gen 4. juli for mis­tan­ke om ty­ve­ri, og at hun ble løs­latt igjen på kvel­den etter av­hø­ret. Sa­ken er nå hen­lagt på bak­grunn av be­vi­sets stil­ling, sier po­liti­ad­vo­kat Mor­ten For­mo.

– Så vi­deo­en be­vis­te ikke at Hå­kon­sen had­de stjå­let?

– Nei, vi­deo­be­vi­set var ikke til­strek­ke­lig, sier For­mo vi­de­re.

MÅTTE Få LEGEHJELP

Da Hå­kon­sen kom til po­liti­sta­sjo­nen ble hun spurt om hen­nes syk­doms­for­løp. Hun for­klar­te at hun har lavt blod­trykk, og at hun ved jev­ne mel­lom­rom får an­fall. Hå­kon­sen ble li­ke­vel plas­ser­te i glatt­cel­le uten ob­ser­va­sjon.

– Etter noen ti­mer kjen­te jeg pul­sen steg. Jeg ble vel­dig redd og be­gyn­te å kald­svet­te. Jeg ban­ken på dø­ra fle­re gan­ger for å få hjelp.

Til slutt kom en po­liti­be­tjent. Hå­kon­sen fikk legehjelp på ste­det.

– Da le­gen var der sto det fire po­liti­be­tjen­ter rundt meg og kik­ket. Jeg føl­te meg som et dyr i bur. Hele si­tua­sjo­nen kjen­tes vel­dig ube­ha­ge­lig og ned­ver­di­gen­de, sier 80-årin­gen vi­de­re.

SØNNEN AR­RES­TERT

Etter nes­ten seks ti­mer fikk Hå­kon­sen dra hjem. Da hun kom hjem fant hun hu­set sitt ran­sa­ket.

– Det ver­ste var at de også ar­res­ter­te og ran­sa­ket hjem­met til min sønn . Han var på kios­ken sam­men dag som meg. Da jeg dro had­de jeg gitt han en klem, så po­li­ti­et trod­de jeg kan­skje had­de gitt ham lomme­bo­ken de men­te jeg had­de stjå­let. Min sønn har kreft, så det var en tøff hen­del­se for ham, sier Hå­kon­sen. Po­li­ti­et be­kref­ter for­hol­det. – Vi på­grep to mis­tenk­te i for­bin­del­se med sam­me sak. Oms­ten­dig­he­te­ne til­sa på da­væ­ren­de tids­punkt at han også var in­volvert. Den­ne sa­ken er også hen­lagt, sier For­mo.

FIKK HJELP AV DEMOKRATENE

Selv om sa­ken nå er hen­lagt sy­nes Hå­kon­sen at hen­del­sen er svært pin­lig å pra­te om.

– Man­ge ten­ker sik­kert at in­gen blir plas­sert på glatt­cel­le uten å gjø­re noe, så jeg had­de egent­lig be­stemt meg for å ikke si noe. Så sa sønnen min en dag: mam­ma, du har ald­ri stjå­let noe i hele ditt liv, gå med rak rygg.

Hå­kon­sen pre­si­se­rer at det er tak­ket være Jor­unn Ol­sen, Vi­dar Klep­pe og po­li­ti­ker­ne i De­mo­kra- tene at hun nå for­tel­ler sin his­to­rie.

– En venn tip­set meg om å ta kon­takt med Klep­pe, så jeg gjor­de det. De har hjul­pet meg mas­se, sier Hå­kon­sen.

Klep­pe job­ber nå for en opp­reis­ning etter hen­del­sen.

– Sis­te ord i den­ne sa­ken er ikke sagt. Jeg me­ner at Hå­kon­sen bur­de få en opp­reis­ning og er­stat­ning for må­ten de be­hand­let hen­ne. Jeg for­ven­ter at po­li­ti­et går i seg selv, og ber om unn­skyld­ning, sier Vi­dar Klep­pe.

Ir­mas ad­vo­kat, Ivar Sve­en, støt­ter Klep­pe i at be­hand­lin­gen hun fikk fra po­li­ti­et var dår­lig.

– Med Ir­mas al­der og helse tatt i be­trakt­ning sy­nes jeg det frem­står som et ufor­holds­mes­sig inn­grep, sier Sve­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.