Øker vakt­hol­det etter fle­re brann­til­løp ved of­fent­li­ge bygg

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: CHRISTINA ØSTTVEIT christina.ost­tveit@fvn.no

Natt til tors­dag ble po­li­ti­et vars­let om et brann­til­løp ved Barne­stua barne­hage i Vennesla. – Det frem­står som at bran­nen er på­satt, sier lens­man­nen.

For and­re gang på ei uke har nød­eta­te­ne ryk­ket ut til Moseid­moen i Vennesla, for å sluk­ke et brann­til­løp ved et of­fent­lig bygg.

– Vi har jevn­lig dia­log med po­li­ti­et for å fin­ne ut hva som skjer. Det er også et økt vakt­hold ved kom­mu­na­le bygg. Her får vi hjelp fra Secu­ri­tas, sier or­ga­ni­sa­sjons­sjef Hei­di Enge­støl i Vennesla kom­mu­ne.

Klok­ka 02.16 i kom mel­din­gen om et brann­til­løp ved Barne­stua barne­hage. Da po­li­ti­et og brann­ve­se­net kom fram var det åpne flam­mer på ste­det.

– Krim­tek­ni­ke­re har gjort un­der­sø­kel­ser i mor­gen­ti­me­ne. Uto­ver da­gen gjør po­li­ti­et rund­spør­rin­ger i nær­om­rå­det for å sam­le inn opp­lys­nin­ger, sier lens­mann John To­mas Hom­me til Fædre­lands­ven­nen.

AVVENTER RESULTATER

Det er først og fremst byg­gets ut­ven­di­ge kled­ning som har fått ska­der.

– Vi avventer re­sul­ta­te­ne fra un­der­sø­kel­se­ne, men det frem­står som at bran­nen er på­satt, sier Hom­me.

For nøy­ak­tig én uke si­den ryk­ket nød­eta­te­ne ut til et brann­til­løp på Moseid­moen sko­le. Po­li­ti­et opp­lys­te at det frem­sto som at noen had­de helt brenn­bar væs­ke på veg­gen.

– Byg­ge­ne, som beg­ge er of­fent­li­ge, lig­ger ikke langt fra hver­and­re. Det har vært brann på beg­ge ste­der, og det har skjedd på nat­tes­tid. Sånn sett er det man­ge lik­hets­trekk, men vi har in­gen mis­tenk­te, sier lens­man­nen.

– IN­GEN MIS­TENK­TE

Nå ber po­li­ti­et om tips fra pub­li­kum, der­som de skal ha sett el­ler hørt noe.

– Vi har stor tro på at det­te er ut­ført av lo­ka­le gjer­nings­per­soner, og det kan fort bli en «snakk­is» i byg­da. Om noen har hørt noe, er vi svært in­ter­es­sert i tips, sier Hom­me og leg­ger til:

– Det er snakk om sto­re res­sur­ser som har blitt ut­satt. Der­som brann­ve­se­net ikke had­de fått sluk­ket det­te, had­de det vært snakk om mil­lion­be­løp.

Hei­di Enge­støl sier at både barne­ha­gen og sko­len vil åpne til van­lig tid etter som­mer­fe­rien.

FOREBYGGENDE TILTAK

– Hel­dig­vis har in­gen men­nes­ker blitt ska­det, men det­te er tid­kre­ven­de og øko­no­misk. Vi ser vel­dig al­vor­lig på det­te, sier Enge­støl.

Lens­man­nen be­kref­ter at de har hatt dia­log med kom­mu­nen etter hen­del­se­ne.

– Vi har sett på hva vi kan gjø­re av forebyggende tiltak for å bed­re sik­ker­he­ten. Til­ta­ket kom­mu­nen har iverk­satt ved å øke vakt­hol­det har vi snak­ket om, og vi me­ner det er en god ting. Det er også blitt iverk­satt and­re tiltak, men det øns­ker jeg ikke å gå nær­me­re inn på, sier Hom­me.

FOTO: CHRISTINA ØSTTVEIT

Barne­stua barne­hage i Vennesla ble tent på natt til tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.