Fals­ke sed­ler i om­løp

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Po­li­ti­et opp­ly­ser at fals­ke ut­ga­ver av den nye 200-lap­pen er i om­løp. Det er meldt om fle­re til­fel­ler i Oslo og Tøns­berg i som­mer.

I slut­ten av mai ble de nye, nors­ke sed­le­ne med hav­mo­tiv til­gjen­ge­li­ge for det nors­ke folk. Nå opp­le­ver po­li­ti­et at sed­le­ne for­fals­kes og bru­kes som be­ta­ling i bu­tik­ker og ute­ste­der. Fle­re ste­der i Oslo og Tøns­berg har til nå opp­levd sir­ku­la­sjo­nen av sed­le­ne.

Rak Thai Spi­cy Res­tau­rant og Bar på Grøn­land i Oslo fikk man­dag inn en falsk 200-lapp. Den fals­ke sed­de­le had­de et tykt pa­pir, far­gen var borte i bret­ten, tryk­ket var skjevt og had­de ikke et bånd gjen­nom, skri­ver Dag­bla­det.

Iføl­ge et vakt­sel­skap avi­sen har pra­tet med er en rek­ke sli­ke sed­ler i om­løp i Oslo sen­trum.

– Man­ge an­sat­te er ikke kjent med de nye sed­le­ne. De har kan­skje ikke sett dem før. Nes­ten in­gen ser for­skjell, sier Jim­my Rao, vakt­le­der i Proff Security.

Til nå er det opp­da­get for­fals­ke­de 50- og 200-lap­per.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.