Tor­vet Par­ke­ring åp­ner i dag

Etter nær­me­re to års bygge­tid plan­leg­ges snor­klip­ping for an­leg­get med 429 par­ke­rings­plas­ser i etter­mid­dag.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VEGARD DAMSGAARD vegard.damsgaard@fvn.no

– Vi tar sik­te på å åpne i lø­pet av fre­da­gen. Sånn det ser ut nå, går vi for det, be­kref­ter Jon Bjør­gum, dag­lig le­der for bygg­her­re Torv­par­ke­ring AS.

Hele tors­da­gen gikk med til fer­dig­be­fa­ring, en ru­tine­mes­sig og de­tal­jert gjen­nom­gang før en­tre­pre­nør over­le­ve­rer an­leg­get til bygg­her­ren.

Etter noen da­ger i uvis­se, fø­ler bygg­her­ren seg nå trygg på at bi- ler kan slip­pes ned. Men de øns­ker en for­sik­tig åp­ning, og vil helst ikke ha kø på åp­nings­da­gen.

RYDDER I NATT

De sis­te da­ge­ne er an­leg­get prøve­kjørt og -par­kert.

Natt til fre­dag og fre­dag mor­gen blir det ryd­ding av det pri­vat­fi­nan­sier­te an­leg­get til rundt 230 mil­lio­ner kro­ner.

– Nå har an­leg­get vir­ke­lig blitt det jeg har drømt om at det skal bli, når man opp­le­ver full lys­set­ting, far­ger og gul­vet som er ren­gjort og kom­mer til syne, sier Jon Bjør­gum.

Han an­slår at åp­nin­gen vil fin­ne sted tid­lig fre­dag etter­mid­dag.

ENKEL SEREMONI

– Blir det åp­nings­se­re­mo­ni?

– Det blir på kort var­sel. Vi vil prø­ve å få til en enkel snor­klipp og in­vi­te­rer ord­fø­rer, så ser vi om han har mu­lig­het til å stil­le.

An­leg­get har spe­si­elt god be­lys­ning, er fritt for søy­ler, har bre­de par­ke­rings­plas­ser og for­holds­vis roms­lig inn­kjø­ring.

An­leg­get er fort­satt om­dis­ku­tert, men tem­pe­ra­tu­ren har falt noen hakk. Løf­ter om stor­stilt fjer­ning av p-plas­ser på gate­plan i Kvad­ra­tu­ren har bi­dratt til det.

FAKTA Tor­vet Par­ke­ring

● By­sty­ret ved­tok den en­de­li­ge re­gu­le­rings­pla­nen høs­ten 2013 med 34 mot 18 stem­mer.

● Kom­mu­nal­ut­val­get ved­tok i juni 2015 en 50-årig fes­te­av­ta­le med Torv­par­ke­ring AS for en år­lig sum på én kro­ne. Etter 50 år kan par­ke­rings­hu­set til­fal­le kom­mu­nen, som i så fall må be­ta­le 33 mil­lio­ner kro­ner, til­sva­ren­de en rest­ver­di på 15 pro­sent. Etter 60 år vil an­leg­get hav­ne i kom­mu­nens eie uten veder­lag.

● Po­li­ti­ker­ne har ved­tatt at kom­mu­nen be­kos­ter ad­komst til bi­blio­te­ket og Råd­hus­kvar­ta­let, til sam­men 16,8 mil­lio­ner kro­ner.

● Torv­par­ke­ring AS har reist 30 mil­lio­ner kro­ner i egen­ka­pi­tal.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Dag­lig le­der Jon Bjør­gum i Torv­par­ke­ring AS var me­get be­geist­ret tors­dag eter­mid­dag.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Inn­kjø­rin­gen fra Fest­nings­gata.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.