Skal etter­fors­ke «gjedde­ma­fia»

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Po­li­ti­et skal etter­fors­ke det fiske­for­val­te­re mis­ten­ker er or­ga­ni­sert ulov­lig ut­set­ting av gjed­de fle­re ste­der i lan­det.

Det er fiske­for­val­ter An­ton Rik­stad hos Fyl­kes­man­nen i Nord-trøn­de­lag som bru­ker ut­tryk­ket «gjedde­ma­fia».

– Jeg fryk­ter at det er en gjeng som er fa­na­tisk opp­tatt av å fiske stor gjed­de. Der­for kal­ler jeg det «gjedde­ma­fia». Jeg vet ikke hvor de hol­der til el­ler hvem de er. Men det er noe mys­tisk med det­te, sier Rik­stad til NRK.

Rov­fis­ken blir sta­dig satt ut ulov­lig fle­re ste­der i Nor­ge, og det er fangs­ten av to gjed­der i drikke­vanns­kil­den Hov­dals­vat­net på Frosta i Nord-trøn­de­lag i for­ri­ge uke som får Rik­stad til å rea­ge­re.

Han un­der­stre­ker at det­te er ulov­lig og reg­nes som miljøkriminalitet.

– Vi li­ker svært dår­lig at den spres. Gjed­da kan fak­tisk bei­te seg ut av en inn­sjø, for det blir ikke mat igjen til slutt, sier han.

Na­tur – og miljø­ko­or­di­na­tor i Trøn­de­lag po­liti­dis­trikt, Vi­dar Sun­de, som le­der etter­forsk­nin­gen etter «gjedde­ma­fia­en», be­kref­ter at po­li­ti­et ser al­vor­lig på det­te og pe­ker på at man ri­si­ke­rer opp­til tre års feng­sel for ut­set­ting av ulov­li­ge ar­ter.

Fyl­kes­man­nen i Nord-trøn­de­lag har ut­lo­vet du­sør for opp­lys­nin­ger som fø­rer til at det blir av­slørt hvem som står bak ut­set­tin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.