Preike­sto­len sten­ges for Tom Crui­se

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Forsand kom­mu­ne har gitt til­la­tel­se til å sten­ge tu­rist­mag­ne­ten Preike­sto­len helt for pub­li­kum i ni døgn un­der inn­spil­lin­gen av en ny Mis­sion Im­pos­sib­le-film.

Iføl­ge Stav­an­ger Af­ten­blad vil in­gen and­re enn film­fol­ke­ne slip­pe ut på fjell­for­ma­sjo­nen i Lyse­fjor­den i pe­rio­den 20.–28. sep­tem­ber. Film­sel­ska­pet har fått løy­ve til inn­til 50 he­li­kop­ter­lan­din­ger per dag.

– Det­te kan bi­dra til god nor­ges­re­kla­me. Re­gje­rin­gen har lagt fram en ny reise­livs­mel- ding der vi øns­ker at reise­li­vet skal bi­dra til lo­kal verdi­ska­ping, sier helse­mi­nis­ter Bent Høie (H) om sa­ken.

Dag­lig le­der Pre­ben Falck i Stav­an­ger tu­rist­for­ening er ikke sik­ker på om Preike­sto­len trenger Hol­ly­wood-re­kla­me.

– Det kan ska­pe et enormt trykk. Hvor man­ge skal vi ha inn her? Hvis det er fullt, hvor­for mar­keds­fø­res Preike­sto­len, hvor­for job­bes det ak­tivt med å til­trek­ke fle­re folk. All ferd­sel sten­ges ned i over en uke un­der film­inn­spil­lin­gen. Alle­manns­ret­ten står sterkt hos oss og det­te er ikke noe vi li­ker. Men det vil være mu­lig å kom­me opp på bak­si­den og se ned, sier han.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.