Stans på Sør­lands­ba­nen

Faedrelandsvennen - - NYHETER - MA­RIE N. KALVEHAGEN

Et tog stan­set i går mor­ges mel­lom Ve­gårs­hei og Ne­laug, grun­net en tek­nisk feil og syk­dom hos pas­sa­sjer på to­get.

– Vi har job­bet med feil­sø­king i 1,5 time. Fei­len er ut­bed­ret og to­get skal kjø­re igjen, sier presse­kon­takt i NSB, Gi­na Scholz.

To­get stan­set på Sør­lands­ba­nen mel­lom Ve­gårs­hei og Ne­laug.

– Vi vet enda ikke år­sa­ken til den tek­nis­ke fei­len, det skal vi un­der­sø­ke nær­me­re ved en se­ne­re an­led­ning. Men to­get kan li­ke­vel kjø­re vi­de­re, sa presse­kon­tak­ten vi­de­re.

SYK­DOM På TO­GET

Men sør­lands­ba­nen had­de ikke kun tek­nis­ke pro­ble­mer i går. Tips Fædre­lands­ven­nen har mot­tatt fra pas­sa­sje­rer om bord, til­si­er at det også opp­sto syk­dom på to­get un­der stan­sen.

– Etter at vi had­de stan­set fikk en eld­re kvin­ne puste­pro­ble­mer. Jeg vet ikke hvor al­vor­lig, men et he­li­kop­ter for­søk­te å kom­me til to­get, sa Rolf Mi­kael Ga­re, som var på vei til Oslo med Sør­lands­ba­nen.

Presse­kon­takt Scholz be­kref­tet for­hol­det.

– Jeg kan be­kref­te at det var en per­son på to­get som had­de be­hov for eks­tra bi­stand. Det er medi­sinsk per­so­nell om bord to­get som tar vare på hen­ne.

Hva med red­nings­he­li­kop­te­ret?

– Det kom et he­li­kop­ter til to­get. Men vi har be­slut­tet at pas­sa­sje­ren skal bli med vi­de­re til Ve­gårs­hei og få mer hjelp der. I sam­råd med medi­sinsk per­so­nell ble det be­stemt at det var bed­re for pas­sa­sje­ren frem­for å gå med he­li­kop­ter der to­get sto, sier Scholz vi­de­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.