Kick-sa­ken

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Kvad­ra­tu­ren er ikke ukjent med stri­dig­he­ter om støy. I lang tid på­gikk en kon­flikt mel­lom ute­ste­det Kick og na­bo­ene. By­sty­ret fat­tet i 2013 et ved­tak for hvor mye støy man må tåle.

– Gren­sa ble satt til 47 de­si­bel på sove­roms­vin­du­et. Det er det lyd­ni­vå­et som man må be­reg­ne som bak­grunns­ni­vå­et i en liv­lig by, og mu­sik­ken skal ikke være høy­ere enn det­te, sier Haarr.

– Når ly­den kom ned til det­te ni­vå­et, var det in­gen som kla­get. Etter at lo­ka­let der ble iso­lert for mil­lio­ner av kro­ner, var na­bo­ene for­nøy­de, sier Haarr.

For å få skjen­ke­løy­ve må det sø­kes, men det er ikke krav til å søke for å få god­kjent støy. Haarr me­ner li­ke­vel M Beach Club bur­de tatt kon­takt på for­hånd.

– Det­te er er­far­ne folk, så det for­und­rer meg at jeg ikke ble in­volvert for å kom­me med råd, sier Haarr.

Hvis støy­ni­vå­ene ikke kor­ri­ge­res, kan det få kon­se­kven­ser for drif­ten.

– Ar­ran­gø­ren vet at hvis det blir juk­set, og ret­nings­lin­je­ne ikke fulgt, er vei­en til krav om ret­ting el­ler sten­ging kort, sier Haarr.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.