Vold mot barn skjer hver dag. Det er un­der­lig at det ikke er mer po­li­tisk dis­ku­tert.

20 år som ju­rist og dom­mer har gjort hen­ne mind­re skrå­sik­ker. Men In­ga Be­jer Engh sav­ner fort­satt po­li­ti­ke­re som tør å ta upo­pu­læ­re valg.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND TRO KLETTE

I tien­de eta­sje i Oslo ting­hus for­be­re­der hun nok en dom. Det er tre år si­den hun gikk fra job­ben som stats­ad­vo­kat, for å bli dom­mer i ting­ret­ten. Etter fle­re ti­år med ar­beid i retts­sys­te­met, har In­ga Be­jer Engh vært i kon­takt med man­ge kri­mi­nel­le og man­ge ofre.

Dom­me­ren ret­ter seg i ryg­gen: Sår­ba­re grup­per, me­ner hun, for­søm­mes av det nors­ke sam­fun­net. Hun har sett det selv.

– Det er un­der­lig at det ikke har vært mer po­li­tisk dis­ku­tert hva vi gjør for å ver­ne bar­na i Nor­ge mot vold og om­sorgs­svikt, for det skjer hver dag. Jeg har hatt sa­ker som stats­ad­vo­kat der støtte­ap­pa­ra­tet har feil­tol­ket sym­pto­mer på over­grep, for­tel­ler Be­jer Engh.

Da ble bar­na væ­ren­de hjem­me, til tross for at barne­ver­net var in­volvert.

Hun hus­ker ikke bar­na – dem møt­te hun ald­ri. Men noen av gjer­nings­per­sone­ne har fes­tet seg. De som flyt­tet til en an­nen kom­mu­ne da barne­ver­net kom på dø­ren, og for­svant i sys­te­met.

MENNESKELIG LIDELSE

Ting­retts­dom­me­ren sier at hun ikke vil kri­ti­se­re barne­ver­net, og un­der­stre­ker at de må fat­te fryk­te­lig vans­ke­li­ge valg hver dag. Men ak­ku­rat der­for me­ner Be­jer Engh at det er på høy tid at det stil­les høy­ere ut­dan­nings­krav til barne­verns­an­sat­te, slik det nå gjø­res i skole­ver­ket.

Hun vi­ser til Barne­volds­ut­val­get – en of­fent­lig ut­red­ning om tje­neste­ap­pa­ra­tets be­hand­ling av vold og om­sorgs­svikt mot barn – som le­ver­te sin rap­port til bar­ne- og like­stil­lings­mi­nis­ter Solveig Hor­ne den 22. juni.

«Det ble klart for oss at et så tek­nisk ord som «sys­tem­svikt» ikke var dek­ken­de. Det­te hand­ler først og fremst om svik mot barn,» skrev le­de­ren og nest­le­de­ren for ut­val­get, Ann-kris­tin Ol­sen og Dag Øystein Nor­dan­ger, i Af­ten­pos­ten da ut­red­nin­gen ble of­fent­lig­gjort.

– Tenk hva det kos­ter at dis­se bar­na fal­ler uten­for. Når de blir voks­ne, kom­mer de til å kos­te sam­fun­net mas­se pen­ger, kan­skje i rus og kri­mi­na­li­tet. Vi kan spa­re oss for mye menneskelig lidelse, sier Be­jer Engh.

– Jeg ten­ker at det ikke fin­nes noen bed­re sam­funns­øko­no­misk in­ves­te­ring enn å til­rette­leg­ge for at barn har det best mu­lig.

MIND­RE SKRÅ­SIK­KER

I fa­mi­li­en hen­nes var alle skole­flin­ke: Bro­ren er ad­vo­kat. Beste­fa­ren var ju­rist, og det sam­me er on­ke­len. Selv om for­eld­re­ne hen­nes had­de and­re yr­ker, ble In­ga Be­jer Engh tid­lig sik­ker at hun vil­le sat­se på ju­sen. En­ten det el­ler psy­ko­lo­gi.

– Men da jeg skul­le vel­ge stu­die­ret­ning, var det nes­ten umu­lig å gå vi­de­re fra det førs­te året på psy­ko­logi­stu­di­et. I ste­det ble det jus, og jeg har ald­ri ang­ret på det, for­tel­ler hun.

Be­jer Engh var fer­dig på jus­stu­di­et i 1997, selv om det fø­les som om det var i går. Nå skvet­ter hun hver gang et vit­ne i ret­ten opp­gir sam­me fød­sels­år som hen­ne: «Jøss, nå er jeg blitt eld­re,» ten­ker den 46 år gam­le dom­me­ren fra Dram­men da.

– Hva har end­ret seg på 20 år? – Jeg er kan­skje litt mind­re skrå­sik­ker? Jeg har nok gjort meg opp fle­re tan­ker om hva vi som sam­funn må gjø­re for å ha det best mu­lig. Re­flek­sjo­ner rundt år­sa­ke­ne til kri­mi­na­li­tet, for ek­sem­pel.

FER­DIG SNAK­KET OM 22. JULI

Hun har job­bet i nes­ten to ti­år på den and­re si­den av dom­mer­ben­ken, som ju­rist og stats­ad­vo­kat i fle­re høy­pro­fi­ler­te sa­ker: Dra­pet på po­liti­spa­ne­ren Bjar­te Bert­helsen. Anke­sa­ken om Alv­dal-over- gre­pe­ne. Syre­an­gre­pet på An­ge­lina Jan­sen.

Og Nor­ges ver­ste masse­mor­der gjen­nom alle ti­der.

I 2012 fikk dram­men­se­ren hele ver­dens opp­merk­som­het, da hun som ak­tor fikk An­ders Behring Brei­vik, nå Fjotolf Han­sen, dømt for sine hand­lin­ger den 22. juli 2011.

I dag sy­nes Be­jer Engh at det er trist med uenig­he­ten rundt 22. juli-min­nes­mer­ke­ne.

– Det er synd med uenig­het om sån­ne ting. Jeg kom raskt til­ba­ke til hver­da­gen etter retts­sa­ken, men man­ge av de be­rør­te har ikke kom­met seg vi­de­re. Der­for hå­per jeg at de kom­mer til en enig­het snart.

Den da­væ­ren­de stats­ad­vo­ka­ten høs­tet mye ros for sin inn­sats i nor­ges­his­to­ri­ens størs­te retts­sak. I dag fø­ler Be­jer Engh seg fer­dig snak­ket om både Brei­vik og 22. juli-sa­ken.

Etter at hun ble ting­retts­dom­mer, snak­ker hun i det hele tatt mind­re enn hun er vant med. Nå må hun lyt­te i ste­det.

FOTO: OLAV OL­SEN

Ting­retts­dom­me­ren In­ga Be­jer Engh (46) har sett fle­re sa­ker der over­grep mot barn kun­ne blitt av­dek­ket tid­li­ge­re. Hun me­ner at an­sat­te i barne­ver­net bør ha minst like høy ut­dan­ning som dem i skole­ver­ket.

FOTO: NTB SCANPIX

I van­te om­gi­vel­ser: Etter tre år som ting­retts­dom­mer har Be­jer Engh fun­net seg til ret­te med kap­pen og klub­ben.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.