Dy­rest å bo i Gjer­stad og Åse­ral

Skal du bo i en stan­dard bo­lig på 120 kvad­rat­me­ter i Ag­der-fyl­ke­ne, er det al­ler dy­rest i Gjer­stad og Åse­ral.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: MARGRETHE SAGA margrethe.saga@fvn.no

De to kom­mu­ne­ne er dy­rest i hvert sitt fyl­ke. I Aust-ag­der må du i Gjer­stad ut med over 24.000 kro­ner i ei­en­doms­skatt og kom­mu­na­le ut­gif­ter to­talt, mens det i vest­fyl­ket kos­ter inn­byg­ger­ne i Åse­ral mer enn 19.000 kro­ner år­lig.

– Med så høye kost­na­der for hus­ei­er­ne bør vi stil­le oss spørs­mål om hvor­vidt det dri­ves ef­fek­tivt nok i kom­mu­ne­ne, sier Espen Solum, dis­trikts­le­der for Hus­ei­er­nes lands­for­bund i Vest-ag­der.

Ons­dag ble det of­fent­lig­gjort tall på hva de uli­ke kom­mu­ne­ne kre­ver av sine inn­byg­ge­re når det gjel­der ei­en­doms­skatt og kom­mu­na­le av­gif­ter. Tal­le­ne i ar­tik­ke­len gjel­der for en stan­dard bo­lig på 120 kvad­rat­me­ter.

SAV­NER JEVNERE SATSER

I Vest-ag­der er det alt­så Åse­ral

❞ Med så høye kost­na­der for hus­ei­er­ne bør vi stil­le oss spørs­mål om hvor­vidt det dri­ves ef­fek­tivt nok i kom­mu­ne­ne.

ESPEN SOLUM, dis­trikts­le­der for Hus­ei­er­nes lands­for­bund i Vest-ag­der

som top­per lis­ten over høy­es­te avgiftsnivå. Kom­mu­nen har ikke ei­en­doms­skatt, men år­lig må du ut med 19.170 kro­ner i kom­mu­na­le ge­by­rer. Tal­let var likt i 2016.

Num­mer to på lis­ta er Vennesla, hvor du to­talt må ut med 18.768 kro­ner. Av dis­se er 4405 kro­ner ei­en­doms­skatt. Til gjen­gjeld lig­ger Lyng­dal på 9162 kro­ner i av­gif­ter.

– Når Lyng­dal fak­tu­re­rer hus­ei­e­ren rundt 9000 i året, og Vennesla så mye mer med fle­re hus­ei­ere og fle­re å for­de­le reg­nin­gen på, så er det al­vor­lig. Jeg tvi­ler på de kan si at tje­nes­te­ne i Vennesla er dob­belt så gode som de i Lyng­dal, sier Solum.

STO­RE FORSKJELLER

Det er stor va­ria­sjon på de kom­mu­na­le av­gif­te­ne i kom­mu­ne­ne på Sør­lan­det. I Vest-ag­der va­rie­rer det fra 8318 kro­ner i Flekke­fjord til 19.170 kro­ner i Åse­ral, mens sat­se­ne i Aust-ag­der er noe jevnere, fra 11.466 i Grim­stad til 18.761 i Gjer­stad.

– De rene, kom­mu­na­le av­gif­te­ne som re­no­va­sjon, vann og kloakk, skal etter lo­ven være selv­kost. Så blir det ikke helt det, men til syv­en­de og sist hand­ler det om at kom­mu­ne­ne trenger pen­ger. Vi bur­de se på om det er noe man gjø­re for å spa­re kost­na­der, me­ner Solum.

I Vest-ag­der er det frem­de­les høy­est ei­en­doms­skatt i Kris­tian­sand, til tross for at den­ne er sen­ket fra 5750 i 2016 til 5660 i 2017.

GJER­STAD DY­REST

På lands­ba­sis lig­ger Gjer­stad kom­mu­ne i Aust-ag­der på fjerde­plass av de dy­res­te kom­mu­ne­ne, med sine 24.325 kro­ner i to­ta­le ut­gif­ter. Her ut­gjør ei­en­doms­skat­ten 5564 kro­ner, mens de kom­mu­na­le ut­gif­te­ne alt­så er på 18.761 kro­ner.

Uto­ver det­te skil­ler ikke Ag­der­fyl­ke­ne seg ut på lands­over­sik­ten. Av de kom­mu­ne­ne som har ei­en­doms­skatt, er imid­ler­tid Lil­le­sand den kom­mu­nen hvor ei­en­doms­skat­ten er la­vest. Her ble ei­en­doms­skat­ten re­du­sert fra 1990 kro­ner i 2016 til 390 kro­ner i 2017. På den­ne lis­ta lig­ger Far­sund på åt­tende­plass, med 1406 kro­ner i ei­en­doms­skatt.

ARKIVFOTO: ERLING S. HÆGELAND

Åse­ral er Vest-ag­ders dy­res­te kom­mu­ne å bo i.

FOTO: JON AN­DERS SKAU

Dis­trikts­le­der i Hus­ei­er­nes lands­for­bund me­ner man­ge hus­ei­ere må ut med for sto­re sum­mer til det of­fent­li­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.