Ei­en­doms­skatt og kom­mu­na­le av­gif­ter

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI -

● Hver en­kelt kom­mu­ne kan selv av­gjø­re om den skal ha ei­en­doms­skatt el­ler ikke. Lo­ven gir an­led­ning til å kre­ve en skatt på inn­til 7 pro­mil­le skatt av en ei­en­doms ver­di, og skat­ten kan skri­ves ut med en skatte­sats på mel­lom 2 og 7 pro­mil­le av skatte­grunn­la­get.

● Kom­mu­na­le ge­by­rer for vann, av­løp, re­no­va­sjon og fei­ing skal ikke over­sti­ge hva det kos­ter å le­ve­re tje­nes­ten. Alt­så set­ter selv­kost en øvre ram­me for hva kom­mu­nen kan kre­ve inn i kom­mu­na­le av­gif­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.