Full stopp i byg­ging av off­shore­far­tøy hos nors­ke verft

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Kri­sen i oljebransjen fø­rer til at nors­ke skips­byg­ge­re har måt­tet se and­re ste­der etter opp­drag. Over halv­par­ten av ny­byg­de skip er nå fiske­far­tøy.

Mens be­stil­lin­ger fra off­shore­re­de­ri­ene i man­ge år do­mi­ner­te ordre­bo­ken hos nors­ke skips­byg­ge­re, har kri­sen i oljebransjen satt et kon­tant stopp for byg­ging av off­shore­far­tøy.

Høs­ten 2015 opp­lev­de nors­ke verft den størs­te tør­ken i nye be­stil­lin­ger på ti år og i 2016 ble det ikke be­stilt et enes­te off­shore­far­tøy, skri­ver Sys­la, som har tatt en titt i over­sik­ten ut­ar­bei­det av Norsk Skips­farts­fo­rum. Man­ge sli­ke skip lig­ger nå i opp­lag.

Iste­den­for har byg­ging av fiske­far­tøy, brønn­bå­ter og ar­beids­bå­ter til hav­bruks­næ­rin­gen tatt seg kraf­tig opp og ut­gjør nå halv­par­ten av de nye far­tøy­ene som skal le­ve­res. Også eks­pe­di­sjons­skip, cruise­far­tøy, pri­va­te yach­ter og fer­ger ut­gjør en stor del av be­stil­lin­ge­ne.

Fle­re nors­ke verft har også sik­ret seg kon­trak­ter på byg­ging av fiske­far­tøy til uten­lands­ke re­de­ri­er. And­re sli­ter med å bli kvitt ny­byg­de off­shore­far­tøy.

To­talt er det 13 sli­ke off­shore­far­tøy på nors­ke verft nå, og fle­re av dis­se har skapt pro­ble­mer etter­som de en­ten ikke er blitt be­talt av kun­de­ne el­ler ikke blitt fer­dig­stilt for­di re­de­ri­ene har måt­tet ut­set­te el­ler av­be­stil­le.

FOTO: NTB SCANPIX

Ahts-far­tøy til­knyt­tet olje­in­du­stri­en i opp­lag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.