Nor­dea til­freds, tross sva­ke­re re­sul­tat

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

I be­gyn­nel­sen av juni av­vis­te Bor­gar­ting lag­manns­rett stor-

Nor­dea i Nor­ge fikk et drifts­re­sul­tat i and­re kvar­tal som var 185 mil­lio­ner kro­ner sva­ke­re enn i til­sva­ren­de pe­rio­de i fjor. Li­ke­vel er bank­kon­ser­net for­nøyd.

– Vi ser økt ak­ti­vi­tet i norsk øko­no­mi, med vekst i de­ler av be­drifts­mar­ke­det etter en leng­re pe­rio­de med flat utvikling. Det­te re­flek­te­res også i et godt re­sul­tat. Omstil­lin­gen i øko­no­mi­en er på in­gen måte over, men vi ser nå po­si­ti­ve tegn i fle­re sek­to­rer og re­gio­ner, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Snor­re Stor­set i Nor­dea Bank Nor­ge.

Den nors­ke gre­nen av det svens­ke fi­nans­kon­ser­net fikk et drifts­re­sul­tat på 1.330 mil­lio­ner kro­ner, men til tross for den kla­re ned- gan­gen fra sam­me kvar­tal i fjor, me­ner Stor­set at den un­der­lig­gen­de drif­ten er god.

Drifts­inn­tek­te­ne falt med 285 mil­lio­ner kro­ner til drøyt 2,9 mil­li­ar­der. Sam­ti­dig er rente­inn­tek­te­ne på vei opp.

– La­ve­re fi­nan­sie­rings­kost­na­der og økt ut­lån gir bed­ring i rente­inn­tek­te­ne, hvor vi nær­mer oss mer his­to­risk nor­ma­le mar­gin­nivå­er, sier Stor­set.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.