Nord­menn set­ter re­kord­sum­mer inn i fond

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

I lø­pet av førs­te halv­år i 2017 satte per­son­kun­der inn 16 mil­li­ar­der kro­ner i nors­ke verdi­pa­pir­fond, noe som er ny re­kord.

Iføl­ge sta­ti­stikk fra Verdi­pa­pir­fon­de­nes Fore­ning (VFF) er det nå plas­sert 1.080 mil­li­ar­der kro­ner i nors­ke verdi­pa­pir­fond – en øk­ning på 10 pro­sent fra års­skif­tet.

Av de 16 mil­li­ar­de­ne som ble netto­teg­net i verdi­pa­pir­fond av per­son­kun­der, gikk 11,4 mil­li­ar­der kro­ner inn i uli­ke ty­per rente­fond, mens 4,8 mil­li­ar­der kro­ner ble plas­sert i ak­sje- og kom­bi­na­sjons­fond.

– Med inn­fø­rin­gen av ak­sje­spare­kon­to og en ny og bed­re in­di­vi­du­ell pen­sjons­spare­ord­ning til høs­ten, hå­per vi at enda fle­re vil fin­ne vei­en til fonds­mar­ke­det, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Bernt S. Za­ka­rias­sen i VFF.

De in­sti­tu­sjo­nel­le kun­de­ne netto­teg­net verdi­pa­pir­fond for 20 mil­li­ar­der kro­ner i førs­te halv­år, mens de uten­lands­ke kun­de­ne solg­te seg ut med et netto­salg på 2,2 mil­li­ar­der kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.