DNB an­ker av­gjø­rel­se til Høy­este­rett

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

DNB an­ker av­gjø­rel­sen som ga For­bru­ker­rå­det klar­sig­nal til å gå til gruppe­søks­mål mot ban­ken på veg­ne av 180.000 fonds­kun­der.

ban­kens krav om at sa­ke­ne må frem­mes på in­di­vi­du­ell ba­sis, men av­gjø­rel­sen an­kes nå til Høy­este­rett, iføl­ge Da­gens Næ­rings­liv.

– Vi me­ner lag­manns­ret­ten har lagt en urik­tig lov­tolk­ning til grunn. Det er bra og vik­tig at det­te spørs­må­let av­kla­res i Høy­este­rett, sier DNBS råd­gi­ver Andreas Ny­heim.

DNB me­ner at sa­ken er dår­lig eg­net som gruppe­søks­mål.

– Det er som kjent sto­re forskjeller mel­lom de 180.000 an­dels­ei­er­ne. De har in­ves­tert i tre for­skjel­li­ge fond og på ulikt in­for­ma­sjons­grunn­lag, og har ulik er­fa­ring, in­ves­te­rings­pe­rio­de og av­kast­ning, sier Ny­heim.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.