Har dere ikke sånn vi­king­mu­se­um her? Noe kul­tu­relt had­de vært helt topp.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - TEKST: ERLEND IVERSEN SKARSHOLT erlend.iversen.skarsholt@fvn.no

-Oi, det­te var let­te­re enn det jeg trod­de. Jeg els­ker det. Ven­ne­ne mine sa det var for dyrt med en guidet seg­way-tur. Men når jeg er på fe­rie bryr jeg meg ikke om pen­ger.

So­nia Mar­ti­nez fra Mad­rid i Spa­nia har nett­opp kom­met i land med det sto­re, ita­li­ens­ke ski­pet Cos­ta Fa­vo­lo­sa, og har fått hu­ket tak i en seg­way.

– Jeg har ikke hørt noe om hva man kan gjø­re i Kris­tian­sand, og aner ikke hva jeg kan for­ven­te av byen. Men jeg har på fø­lel­sen at det er en vel­dig ren by. Det er det jeg tror, sier Mar­ti­nez som for førs­te gang be­sø­ker Nor­ge med cruise­ski­pet.

– Vi kom­mer fra Gei­ran­ger, sier hun og ler for­di hun ikke kla­rer å ut­ta­le det.

OVER 3000 TU­RIS­TER

Litt tid­li­ge­re på da­gen ble Fædre­lands­ven­nen slup­pet inn bak por­te­ne før det 297 me­ter lan­ge og 113.000 tonn sto­re ski­pet la til kai.

Ons­dag klok­ka 12.30 kun­ne vi skim­te det ru­ven­de Cos­ta Fa­vo­lo­sa kom­me inn for­bi Od­der­øya.

– Det er en lat­ter­lig stor kraft i bå­ten, kan cruise­vakt Tim Haa­land for­tel­le.

Han job­ber som som­mer­vi­kar for and­re året på rad, og er med på å for­tøye Cos­ta Fa­vo­lo­sa. Sam­men med seks and­re sik­rer han at ski­pet leg­ges trygt til ret­te for at tu­ris­te­ne skal kun­ne kom­me ut.

– Vi må være gans­ke ster­ke. Det kre­ver en del mus­kel­kraft. Så langt har vi unn­gått far­li­ge opp­le­vel­ser. Bru­ne og fine blir vi hvert fall, sier Haa­land, når at ski­pet lig­ger trygt og godt ved kaia.

Klok­ka 13 la ski­pet til ved den nye kaia på Lag­manns­hol­men. Hver ons­dag hele som­mer­en gjen­nom kom­mer det ita­li­ens­ke ski­pet crui­sen­de inn med over 3000 tu­ris­ter om bord.

Ut strøm­ler tu­ris­ter fra blant an­net Ita­lia, Frank­ri­ke, Spa­nia, Por­tu­gal og Dan- mark.

SEG­WAY-TUR

En av tu­ris­te­ne vi møt­te var spans­ke So­nia Mar­ti­nez. Hun rei­ser sam­men med en venne­gjeng fra Mad­rid. Men hun ble etter­latt på hav­na.

– Jeg har ald­ri vært her før, og har hel­ler ald­ri kjørt seg­way. Ven­ne­ne mine vil­le gå. Jeg vil­le gjer­ne kjø­re seg­way, for det er en vel­dig fin måte å få seg en over­sikt over byen på. Så kan jeg tip­se dem om hva vi kan gjø­re sei­ne­re, smi­ler Mar­ti­nez mens hun står på seg­way­en. Selv om det er førs­te gang hun bru­ker to­hjul­in­gen, ser hun ut til å ha stål­kon­troll.

– Vi kjø­rer en «gull­rute» i byen. Mel­lom Gra­va­ne, ut mot Od­der­øya og litt for­skjel­li­ge plas­ser. De får en flas­ke Voss-vann på tu­ren og så av­slut­ter vi med en mat­bit på Fiske­bryg­ga. Det er all­tid like po­pu­lært, for­tel­ler Svein Flage­stad, bed­re kjent som seg­way-svein.

KANONMUSEET

Noe av det førs­te som mø­ter cruise­tu­ris­te­ne er et stor an­tal bus­ser som står kla­re for å brin­ge de til for­skjel­li­ge ut­fluk­ter. Se­tes­dals­ba­nen, Mi­ne­ral­par­ken og gå­tur i Bane­heia er blant noen av dem.

Al­brecht San­ter, Ja­kob San­ter og An­je Sch­len­ker er blant de førs­te til å kom­me i land og kan trek­ke inn Kris­tian­sands fris­ke sjø­luft.

– Min sønn og jeg kom­mer fra Leip­zig i Tysk­land. Kjæ­res­ten min kom­mer fra Chem­nitz, for­kla­rer Al­brecht San­ter.

De er reise­van­te, og sty­rer glatt unna de man­ge bus­se­ne. De har lagt ned en god jobb i å ori­en­te­re seg i byen før de an­kom.

– Nå skal vi fin­ne en bank­ter­mi­nal så vi kan få tatt ut noen nors­ke kro­ner. Vi har vel­dig lyst til å dra opp til kanonmuseet. Vi har fun­net ut hvil­ken buss vi er nødt til å ta for å kom­me dit. Etter det blir det by­vand­ring. Da går vi selv rundt og kik­ker i byen, sier far San­ter, som gle­der seg til å se hva byen har å til­by.

– HAR DERE NOEN FORSLAG?

Ikke alle er like reise­van­te, og har ikke lagt ned like mye tid i for­ar­bei­det.

– Vi aner ikke hva vi skal gjø­re her i Kris­tian­sand, for vi har ald­ri vært her før. Har dere som er lo­ka­le jour­na­lis­ter noen forslag til hva vi kan gjø­re, spør por­tu­gi­sis­ke Duar­te Gou­veia fra Lis­boa.

Han til­brin­ger ti­den i Kris­tian­sand med sin kone, dat­ter og svi­ger­sønn. Når vi stop­per dem er ne­se­ne gravd dypt ned i bro­sjy­ren over ting det er mu­lig å fin­ne på mens man er i byen.

– Har dere ikke sånn vi­king­mu­se­um her? Vi kik­ker i bro­sjy­ren etter mor­som­me ting. Noe kul­tu­relt had­de vært helt topp, slik at vi kan lære litt om Nor­ge mens vi er her, sier Gou­veia.

– Hvor­for er dere ikke med på noen av dis­se for­hånds­be­stil­te eks­kur­sjo­ne­ne?

– Vi li­ker å gå på egen hånd og fin­ne ut av ting. Så vi har ikke be­stilt noen dyre tu­rer på for­hånd, sier han litt opp­gitt.

Etter mye fram og til­ba­ke fin­ner fa­mi­li­en en­de­lig ut at det blir be­søk til kanonmuseet.

– Ja, men hvis ikke det blir noe av så går vi i byen og kik­ker.

SØRLANDSIS På TOR­VET

Sør­landsk is er noe vi er kjent for her nede. Men man skul­le ikke tro at ryk-

tet om god is had­de nådd helt til den tys­ke byen Worms.

– Soft­is sma­ker mye bed­re her i Kris­tian­sand og Nor­ge, så det måtte vi bare kjø­pe. Første­inn­tryk­ket vårt er at det er vel­dig vak­kert her, men vi har sett lite så langt, sier Clau­dia Nesslang.

Hun og ekte­man­nen Burkhard samt de­res to søn­ner Fa­bi­an og To­bias har tatt City Train opp til Mar­kens gate. Etter is-spi­sin­gen har de pla­ner om å gå i bu­tik­ker for å kik­ke.

– Så har vi vel­dig lyst til å ta en tur ned til fiske­mar­ke­det, men vi er ikke len­ge her. Vi må til­ba­ke til bå­ten al­le­re­de klok­ka 18. Men det kan være vi tar en tur inn i Dom­kir­ken. Den ser jo vel­dig fin ut, me­ner Burkhard.

Fædre­lands­ven­nen fikk ikke lov til å være med på de gui­de­de tu­re­ne, el­ler snak­ke med guide­ne. Det be­stem­te re­de­ri­et og Nor­dic Ga­tew­ay, som står for opp­leg­get.

RE­DE­RI­ENE STY­RER PRISENE

Så fort tu­ris­te­ne har kom­met seg for­bi buss­køen, og ut por­ten til hav­na, står det fle­re guid­er kla­re til å huke tak i dem.

Fir­ma­et Crui­se Sør­lan­det står blant an­net for noen av de lo­ka­le guide­ne. Res­ten kom­mer uten­fra.

– Crui­se Sør­lan­det er et be­drifts­nett­verk be­stå­en­de av 29 med­lems­be­drif­ter som øns­ker å til­by pro­duk­ter og opp­le­vel­ser til cruise­tu­ris­ter. I dag har vi blant an­net noen guid­er som skal opp til Se­tes­dals­ba­nen og en an­nen som skal guide by­vand­ring, for­kla­rer dag­lig le­der i Crui­se Sør­lan­det, Ma­ri­an­ne Pe­der­sen.

Når det gjel­der pri­ser for tu­rer er ikke de in­volvert i pri­sing og av­ta­ler.

– Det­te fore­går di­rek­te mel­lom ge­ne­ral­agent og le­ve­ran­dør. Hvor mye cruise­re­de­ri­ene leg­ger på den pri­sen igjen, va­rie­rer også vel­dig fra re­de­ri til re­de­ri, sier hun.

As­sis­te­ren­de havne­di­rek­tør, Tho­mas Gran­feldt, me­ner det er vik­tig at fle­re ak­tø­rer hjel­per til med å lage et best mu­lig til­bud.

– Det er et fel­les an­svar for at det blir fle- re an­løp til om­rå­det. Det er ikke bare Kris­tian­sand Havn sin opp­ga­ve. Vi er nødt til å sam­ar­bei­de på tvers av for­skjel­li­ge ak­tø­rer som næ­rings­li­vet og sli­ke sel­ska­per som Crui­se Sør­lan­det for å få nye at­trak­sjo­ner, og gjø­re byen vår at­trak­tiv.

Han på­pe­ker at skip som Cos­ta Fa­vo­lo­sa er ho­tell med pro­pell. Og der­som de ikke blir møtt på kra­ve­ne de har så for­svin­ner de til en an­nen havn.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Til høy­re går ita­li­ens­ke Sergio Mar­ti­no­la fra Ro­ma av to­get etter en tur i byen. Han ble fa­si­nert av Pose­byen og tre­hu­se­ne.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

So­nia Mar­ti­nez fra Mad­rid tok seg­way­en fatt for å få seg en over­sikt over byen.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Fa­mi­li­en fra Worms i Tysk­land ko­ser seg med sørlandsis på tor­vet. Clau­dia og Burkhard står her bak, med søn­ne­ne To­bias i rød jak­ke og Fa­bi­an i grønn foran.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Her stu­de­res det nøye hvor man skal ta tu­ren etter å ha kom­met seg i land.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Her er for­tøy­nin­gen av det sto­re cruise­ski­pet i gang. Til høy­re står Kim Ed­vard Hæ­stad, og til ven­st­re er det en inn­leid vakt fra No­kas som hjel­per til.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Her føl­ger strøm­men av folk etter guid­en som skal ta dem med vi­de­re på by­vand­ring.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Tu­ris­ter går om bord på char­ter­bå­ten Maar­ten for å få en om­vis­ning i skjær­går­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.