– Ikke av­gjø­ren­de for Kris­tian­sand sen­trum

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

– Vi er vel­dig gla­de for den cruise­tra­fik­ken vi kan få. Det ska­per liv og stem­ning i Mar­kens og side­ga­te­ne, sier dag­lig le­der i Kvad­ra­tur­for­enin­gen Ha­rald An­der­sen.

Ka­fe­er, bok­hand­le­re og bu­tik­ker som sel­ger litt dy­re­re va­rer er de som sit­ter igjen med mest etter at tu­ris­te­ne har vært inn­om byen.

I en rap­port fra In­no­va­sjon Nor­ge vi­ser det seg at gjen­nom­snitt­lig for­bruk på et dags­be­søk per cruise­pas­sa­sjer er 860 kro­ner. Det i en un­der­sø­kel­se på cruise­tu­ris­me i hele Nor­ge.

– Men sam­ti­dig er det ikke av­gjø­ren­de for Kris­tian­sand som sen­trum. Det er den nors­ke tu­ris­ten som ut­gjør den størs­te grup­pa på rundt én mil­lion. Det er den størs­te og vik­tigs­te grup­pa for oss. Cruise­tu­ris­te­ne blir en til­leggs­fak­tor oppå det hele som bi­drar vel­dig po­si­tivt, for­kla­rer An­der­sen.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

El­gen er det førs­te pas­sa­sje­ren blir møtt med når de går av. Den blir kjørt ut i god tid før ski­pe­ne an­kom­mer.

LAND FOTO: KJARTAN BJEL-

Til høy­re står Duar­te Gou­veia og grans­ker bro­sjy­ren nøye sam­men med sin dat­ter Fili­pa Mar­ques og hen­nes ekte­mann João Mar­ques. Til ven­st­re står Duar­te sin kone, Ma­ria Gou­veia.

ARKIVFOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Ha­rald An­der­sen sier man­ge bu­tik­ker tje­ner godt på de be­sø­ken­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.