Streng inn­vand­rings­po­li­tikk tryg­ger Nor­ge

Faedrelandsvennen - - MENING - VI­DAR KLEP­PE, 1.stor­tings­kan­di­dat for Demokratene i Vest-ag­der

Demokratene i Nor­ge vil at inn­vand­rin­gen til Nor­ge skal være sterkt be­gren­set og kon­trol­lert.

Jo mer om­fat­ten­de inn­vand­rin­gen er, og jo ras­ke­re det skjer, jo stør­re er sjan­se­ne for at det opp­står pa­ral­lel­le sam­funn etter et­nis­ke og so­sia­le skille­lin­jer. En slik utvikling er kon­flikt­ska­pen­de og lite frem­tids­ret­tet.

Der­for må ho­ved­re­ge­len være at men­nes­ker skal hjel­pes så nært sitt eget hjem­land som mu­lig, og at flykt­nin­ger skal ven­de hjem til eget land når si­tua­sjo­nen til­la­ter det. Det gir bed­re bruk av res­sur­ser, og er mind­re be­las­ten­de for den det gjel­der og de­res fa­mi­lie.

Demokratene i Nor­ge vil også ar­bei­de for å gjø­re re­gel­ver­ket enk­le­re for å kun­ne re­tur­ne­re ut­len­din­ger som be­går kri­mi­nel­le hand­lin­ger. Kri­mi­nel­le hand­lin­ger som med­fø­rer over to må­ne­ders feng­sels­straff fø­rer auto­ma­tisk til ut­vis­ning for per­soner som ikke har norsk stats­bor­ger­skap. Der­som noen rei­ser til­ba­ke til det lan­det de søker be­skyt­tel­se fra, skal opp­holds­til­la­tel­se og flykt­ninge­sta­tus inn­dras.

Demokratene i Nor­ge vil be­gren­se mi­gra­sjo­nen fra islams­ke kul­tu­rer så mye som mu­lig. Med det­te døm­mer vi ikke alle mus­li­mer, men det­te hand­ler om å ta tro­en­de mus­li­mer som tror på Ko­ra­nen som Al­lahs di­rek­te in­spi­rer­te og ufeil­bar­li­ge ord på al­vor.

Islam, i hen­hold til ori­gi­nal­kil­de­ne Ko­ra­nen og Sun­na, er ikke for­ene­lig med et åpent de­mo­kra­ti med re­spekt for yt­ring­sog tros­fri­he­ten, samt ut­sat­te mi­no­ri­te­ter. Her for­hol­der vi oss til tol­kin­gen av islam fra de sto­re islams­ke lov­sko­le­ne og islams­ke lær­de som for ek­sem­pel Yusuf al-qa­ra­da­wi.

Demokratene i Nor­ge er be­kym­ret for dan­nel­sen av pa­ral­lell­sam­funn inn­ad i de islams­ke mil­jø­ene. Demokratene i Nor­ge vil helt klart prio­ri­te­re for­fulg­te krist­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.