Po­li­tikk for fram­ti­da

Faedrelandsvennen - - MENING - KARI HENRIKSEN, stor­tings­re­pre­sen­tant Ap Vest-ag­der

15. juli ble nye 130 per­soner i Kris­tian­sand opp­sagt i en be­drift. 100 er per­mit­tert i sam­me be­drift.

To­talt er nå rundt 3000 men­nes­ker helt uten ar­beid på Sør­lan­det, man­ge and­re er per­mit­tert (mai-tall fra Nav). De mot­tar nå pas­si­ve ytel­ser frem­for å ha ar­beid, få inn­tekt, be­ta­le skatt og bi­dra til fel­les­ska­pet.

Man­ge le­di­ge er unge men­nes­ker, rundt to tu­sen er un­der før­ti år.

Mød­re og fed­re, døt­re og søn­ner. Å være ute­stengt fra ar­beids­li­vet på­vir­ker man­ge.

Vi kan reg­ne med at mer enn ti tu­sen be­rø­res di­rek­te og in­di­rek­te.

Rundt 70 tu­sen le­di­ge i Nor­ge er unge. Slik start på ar­beids­li­vet vil vi ha slutt på. De unge skal møte på ar­beids­plas­sen når de skal ut i ar­beid, ikke på Nav.

Der­for vil Ar­bei­der­par­ti­et ha en sær­lig inn­sats mot de yngs­te og sik­re dem en ar­beids­plass å gå til.

Ar­bei­der­par­ti­et vil føre en mål­ret­ta po­li­tikk for å få fle­re i ar­beid på Sør­lan­det. Ar­beid til alle er nøk­ke­len til fri­het og selv­sten­dig­het for den en­kel­te. Ar­beid er grunn­lag for vekst og verdi­ska­ping. Vi vil ha fær­re på pas­si­ve stø­na­der som dag­pen­ger og so­sial­stø­nad og fle­re på løn­nings­lis­ter som skatte­be­ta­le­re.

I bud­sjet­tet for 2017 be­vil­get vi en mil­li­ard ut over re­gje­rin- gens bud­sjett til til­taks­pak­ke på Sør­lan­det. Ak­sel­le­ra­tor­pro­gram for grün­de­re, Me­cha­tro­nic In­no­va­tion Lab, miljø­tek­no­logi­ord­nin­gen og re­gio­na­le ut­vik­lings­mid­ler var blant våre kon­kre­te sat­sin­ger. Vi vil og leg­ge til ret­te for livs­lang læ­ring, øke mu­lig­he­te­ne for etter- og vi­dere­ut­dan­ning og øke di­gi­tal kom­pe­tan­se gjen­nom hele skole­lø­pet.

I dag er jobb­veks­ten svak, det or­ga­ni­ser­te ar­beids­liv svek­ket og for­skjel­le­ne mel­lom folk øker. Fram­ti­da kan ver­ken ved­tas el­ler sty­res av po­li­tis­ke ved­tak ale­ne. Men det er vik­tig at man bru­ker po­li­tik­ken til å sty­re ut­vik­lin­gen i rik­tig ret­ning. For Ar­bei­der­par­ti­et lig­ger det for­plik­tel­se i or­de­ne «Alle skal med». Våre ver­di­er er tuf­tet på so­li­da­ri­tet, lik­het og fri­het for den en­kel­te. Vi vil ha en po­li­tikk som in­klu­de­rer og for­ener. Et sam­funn som stil­ler opp og stil­ler krav. Løs­nin­ger som gir alle like mu­lig­he­ter. Et sam­funn med små forskjeller og mind­re ulik­het. For å kla­re det, må po­li­tik­ken være mål­ret­tet mot sam­fun­net man øns­ker.

Ar­bei­der­par­ti­et lo­ver å for­de­le og om­for­de­le på en mer rett­fer­dig måte. OECD trek­ker fram små lønns­for­skjel­ler og høy sys­sel­set­ting som vik­ti­ge fak­to­rer for å hind­re sto­re inn- tekts­for­skjel­ler. Ar­bei­der­par­ti­ets skatte­po­li­tikk vil sty­re ut­vik­lin­gen i en den­ne ret­nin­gen. Vi me­ner det er urett­fer­dig at de tu­sen ri­kes­te har fått kut­tet sin skatt med rundt 2200 kro­ner i snitt dag­lig, mens de 94 pro­sen­te­ne med la­vest for­mue har fått rundt 10 kro­ner da­gen. Ar­bei­der­par­ti­et vil snu ut­vik­lin­gen og sør­ge for at de al­ler ri­kes­te be­ta­ler mer til fel­les­ska­pet, mens de med van­li­ge lønns­inn­tek­ter be­skat­tes som i dag el­ler la­ve­re. Høy­res be­kym­ring for vel­ferds­sta­tens fram­tid er ikke stør­re enn at lo­ver yt­ter­li­ge­re skatte­kutt.

Un­der Høy­re-/frem­skritts­par­ti-re­gje­rin­gen har vi hatt den førs­te og størs­te ge­ne­ral­strei­ken på man­ge år. Om lag 1,5 mil­lion an­sat­te gikk ut i ge­ne­ral­streik mot end­rin­ger i ar­beids­miljø­lo­ven om blant an­net leng­re nor­mal­ar­beids­dag, søn­dags­åpent, fjer­ning av kol­lek­tiv søks­måls­rett og økte mu­lig­he­ter til mid­ler­ti­di­ge an­set­tel­ser. Bort­sett fra søn­dags­åpent, som er lagt på is og ikke bort, er alt inn­ført. Ar­bei­der­par­ti­et vil opp­he­ve be­stem­mel­sen om økt mid­ler­ti­dig­het så fort vi kom­mer i re­gje­ring og vi vil styr­ke tre­parts­sam­ar­bei­det. Sam­men med par­te­ne i ar­beids­li­vet vil vi ska­pe en ny, fram­tids­ret­ta ar­beids­miljø­lov som iva­re­tar be­ho­ve­ne for re­gu­le­ring vi har i vår tid. Trygg­het for ar­beid og trygg­het i ar­beid er kjer­nen i Ar­bei­der­par­ti­ets po­li­tikk.

❞ I bud­sjet­tet for 2017 be­vil­get vi en mil­li­ard ut over re­gje­rin­gens bud­sjett til til­taks­pak­ke på Sør­lan­det.

FOTO: BJELLAND, KJARTAN

I dag er jobb­veks­ten svak, det or­ga­ni­ser­te ar­beids­liv svek­ket og for­skjel­le­ne mel­lom folk øker, skri­ver stor­tings­re­pre­sen­tant Kari Henriksen (Ap).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.