Rund­kjø­rin­gen på Gart­ner­løk­ka

Faedrelandsvennen - - MENING - GRETHE NORDGÅRD, Kris­tian­sand KRIS­TI­AN KRISTENSEN,

På min ferd fra Grim til byen har jeg i lang tid ob­ser­vert tra­fikk­far­li­ge si­tua­sjo­ner i rund­kjø­rin­gen på Gart­ner­løk­ka.

●● Pryd­bus­ke­ne på det øvers­te pla­tå­et i rund­kjø­rin­gen er alt for høye og sør­ger for at bi­lis­te­ne har null sikt før de kjø­rer ut i rund­kjø­rin­gen. Det­te fø­rer til mye frust­ra­sjon blant bil­fø­rer­ne og har re­sul­tert i man­ge nes­ten­ulyk­ker.

Jeg tok kon­takt med Land­skaps­ar­ki­tek­te­ne for å høre om de kun­ne klip­pe ned pryd­bus­ke­ne, el­ler enda bed­re; plan­te noe som ikke vokser i høy­den. Da­men jeg pra­tet med for­tal­te at de har fått man­ge kla­ger, men Veg­ve­se­net har gitt streng be­skjed om at plan­te­ne skal være så høye at de skjer­mer for sik­ten, slik at bi­lis­te­ne blir nødt til å brem­se ned før de kjø­rer inn i rund­kjø­rin­gen. Hva?! Hør­te jeg rik­tig? Her har jeg i min uvi­ten­het trodd at rund­kjø­rin­ger blir satt opp for å sør­ge for na­tur­lig flyt i tra­fik­ken, og så vi­ser det seg at det er helt mot­satt!

Når sik­ten er sper­ret har ikke bi­lis­te­ne an­net valg enn å kjø­re inn i rund­kjø­rin­gen på måfå og håpe på det bes­te. Vil­le det ikke vært bed­re med åpen sikt og hel­ler prø­ve å unn­gå at det plut­se­lig smel­ler? bare i Tysk­land. Som byg­ger mos­ké til 100 mil­lio­ner kr i Oslo, og øns­ker 40-50 bo­li­ger rundt den­ne med egne bu­tik­ker. Som vil byg­ge en spek­ta­ku­lær at­trak­sjon (Fvn 1.10.13) og «set­te Kris­tian­sand på kar­tet». Som drar rundt i nabo­la­get uten å si hele sann­he­ten, snur i dø­ra og har dår­lig tid når de in­vi­te­res inn for å vise hva det gjør med ut­syn fra ter­ras­sen med en mas­siv mos­ké med mi­na­ret og kup­pel 1020 me­ter unna, som trek­ker til­ba­ke ut­sagn med øken­de mot­stand, frem­he­ver kjær­lig­het til alle, men ikke bryr seg om hvor­dan na­bo­er opp­le­ver si­tua­sjo­nen. De er lyk­ke­lig over å ha kjøpt en tomt ved inn­gangs­por­ten til det lil­le bo­lig­om­rå­det Øvre Tinn­heia, nå med plan- og byg­nings­sjef Ven­ke Moes vel­sig­nel­se på at tom­ten er eg­net, mens and­re kom­mu­ner ikke byg­ger mos­ké­er i bo­lig­felt, men i næ­rings-, sen­trum- og sen­ter­om­rå­der. Ar­ro­gan­sen top­pes med å si at pro­test­stor­men gir seg når byg­get er opp­ført, som om det da nyt­ter å pro­te­ste­re, vel vi­ten­de at man da ikke har an­net valg enn å re­sig­ne­re. Me­nig­he­ten har tid­li­ge­re av­vist be­lig­gen­het som Tinn­heia: «Hittil har tom­te­ne en­ten vært for dyre el­ler lig­get i bo­lig­om­rå­der, der en mos­ké lett blir et frem­med­ele­ment» (Fvn 13.1.16) Hvor­for blir vi stemp­let med «frem­med­frykt» for å frem­me nøy­ak­tig det sam­me ar­gu­men­tet? Moe hev­der bygg for re­li­gions­ut­øvel­se kan av­vi­ke fra om­kring­lig­gen­de be­byg­gel­se. Det­te er en over­for­enk­ling av lo­ven. Fak­tisk og opp­levd ulem­pe skal an­ses som sak­lig pro­test mot sli­ke bygg. Faw­si er helt kor­rekt når han gjen­gir hvor man­ge som opp­le­ver slik ulem­pe. Bak det­te til­sva­ret står ØTV, Den ser­bisk or­to­dok­se me­nig­het, Gods Grace me­nig­het, flg brl: Sko­gen, Bronse­vei­en, Gull­vei­en 8-12, Gull­vei­en 11, Gull­vei­en 1-3, Tinn­heia ter­ras­se, Pal­la­dium­vei­en 40, Furu­hau­gen, Pe­er­gynts­vei, Vest­heia, m.fl ene­bo­li­ger og en­kelt­per­soner. Moe ut­tal­te i Fvn 1.10.13: «Sam­men med by­ut­vik­lings­sty­ret skal vi fin­ne en grei lo­ka­li­se­ring som både de og res­ten av byen er tjent med, så vi ikke la­ger en nabo­kon­flikt». Hun skal en­dog ha fra­rå­det kjø­pet. Hvor­for har Moe snudd, til tross for ve­sent­li­ge syns­punkt og ty­de­lig kon­flikt? Hvor­for har Faw­si snudd i sin egen ar­gu­men­ta­sjon? Han øns­ker dia­log. Han mot­si­er seg selv, en­ten pga dår­lig hu­kom­mel­se el­ler be­visst tak­tikk. Han har et sterkt øns­ke om mos­ké, og er lei av å lete. Det for­står vi. Men opp­le­ves ure­de­lig i sin sver­ting av na­bo­er med ord som «frem­med­frykt». Me­nig­he­ten har selv valgt å kjø­pe først og spør­re si­den, el­ler sat­se på «til­gi­vel­se i ste­det for til­la­tel­se». Bygge­sa­ken er et selv­på­ført di­lem­ma, men gjø­res til et hold­nings­pro­blem i by­de­len og ut­ford­rer kom­mu­nens evne til å ten­ke klart og prin­si­pi­elt. Hvor er den kri­tis­ke, ut­fors­ken­de jour­na­lis­tis­ke in­ter­es­sen? Fvn dri­ver makt­spill og gir ikke en bred­de i in­for­ma­sjon som er nød­ven­dig for å ta stil­ling i sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.