Svar til Faw­si og Fædre­lands­ven­nen

Faedrelandsvennen - - MENING - Styre­le­der ØTV

Fvn har på le­der­plass tatt par­ti i sa­ken om mos­ké på Tinn­heia. De spil­ler på fø­lel­ser for å ska­pe en­ga­sje­ment i fa­vør av Ah­ma­di­yy­a­mus­li­me­ne.

●● Faw­si føl­ger opp, med å gjen­ta at pro­tes­ter er tom­me og ikke verdt å høre på. Hold­nin­gen er til­syne­la­ten­de å ta den sva­kes par­ti. Men hvem er den sva­ke part i den­ne sa­ken? Er det be­boer­ne i rekke­hu­se­ne og blok­ke­ne på Tinn­heia som får en mos­ké som nær­mes­te nabo 10-20 me­ter fra de små rekke­hus­ha­ge­ne sine? Er det en by­del som let­te­re over­kjø­res enn de dyre adres­se­ne i and­re by­de­ler? El­ler er det, som Fvn sy­nes å mene, en me­nig­het på etter eget ut­sagn «50 per­soner inkl. barn», som har eien­dom på Helle­myr, ka­pi­tal til å byg­ge en mos­ké med bo­li­ger og kon­tor til over 10 mil­lio­ner kro­ner og tomt på 3,5 mill.? Som er en av de mest vok­sen­de tros­ret­nin­ger og byg­ger hundre­talls mos­ké­er

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.