– Alt ty­der på at det blir ut­solgt

Med over 3000 solg­te bil­let­ter til Rav­ne­da­len Li­ve, er fes­ti­val­sjef Jan Ken­neth Tran­seth sik­ker på å dek­ke un­der­skud­det fra Cir­cus Rav­ne­da­len.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

– Det er solgt godt over 3000 bil­let­ter av de 4000 vi har lagt ut. Alt ty­der på at årets Rav­ne­da­len Li­ve blir ut­solgt, for­tel­ler fes­ti­val­sjef Jan Ken­neth Tran­seth.

Lør­dag bra­ker årets sto­re som­mer­fest løs ved ho­ved­sce­nen i Rav­ne­da­len, med ar­tis­ter som CC Cow­boys, Si­vert Høyem, Kari Brem­nes og Uriah He­ep på top­pen av pla­ka­ten.

GIKK I MINUS

Tran­seth for­tel­ler at han reg­ner med at lør­da­gens som­mer­fest vil veie opp for un­der­skud­det fra Cir­cus Rav­ne­da­len 10. juni, som var på litt over 150.000 kro­ner.

Til tross for at po­pu­læ­re, nors­ke ar­tis­ter som Dag­ny, Ary og Sond­re Ju­stad sam­let 2500 til­skue­re til da­len, var det ikke nok til at regn­ska­pet end­te i pluss.

– Når øko­no­mi­en blir ba­lan- sert, kom­mer vil til å plan­leg­ge et ar­ran­ge­ment til i Rav­ne­da­len nes­te år. Men hva det blir er fore­lø­pig usik­kert. Det vi vet er at det­te er en unik are­na, om­rin­get av skog og fjell, og at her vil vi fort­set­te å ska­pe kul­tur­opp­le­vel­ser.

– Hvor­dan lig­ger det øko­no­mis­ke an hittil for årets Rav­ne­da­len Li­ve?

– Med over 3000 solg­te bil­let­ter er vi mer el­ler mind­re på bud­sjett og i ba­lan­se. Nå kan vi alt­så sen­ke skuld­re­ne litt og gle­de oss til lør­da­gen.

– BOOKET MED HJERTET

Vi­de­re sier Tran­seth at han er svært for­nøyd med årets line­up. Han leg­ger hel­ler ikke skjul på at fle­re av ar­tis­te­ne er booket etter hans egen smak.

– De er alle booket med hjertet. Jeg har fulgt CC Cow­boys si­den de­res førs­te al­bum, jeg har vært fan av Brem­nes i 20 år, og Uriah He­ep har vært hel­te­ne si­den de tøf­fe gut­ta i nabo­la­get spil­te dem da jeg var fem år. Høyem har jeg fulgt si­den Madru­ga­da på 90-tal­let, for­tel­ler Tran­seth, og leg­ger til at han også gle­der seg til å se årets kon­fe­ran­sier i ak­sjon:

– Kari Slaatsve­en er en ra­dio­le­gen­de som har stått bak noen av de ar­tigs­te pro­gram­me­ne jeg har hørt. Det­te blir gøy.

VARMER OPP MED UTEKINO

Før lør­da­gens som­mer­fest skal det i lik­het med fjor­året var­mes opp med gra­tis utekino ved ho­ved­sce­nen i Rav­ne­da­len. Og i år var det over 2500 fil­m­en­tu­si­as­ter som stem­te fram kult­ko­me­di­en «The Big Le­bow­ski» fra 1998.

– I fjor var det 1000 per­soner som stem­te fram «Pulp Fic­tion», og da kom det 2000 til­skue­re til ute­ki­no­en. I år er det alt­så 2200 som har stemt, dob­belt så man­ge som i fjor, noe som in­di­ke­rer at det kom­mer enda fle­re til­skue­re i år. Det er kjempe­gøy å se at in­ter­es­sen har vokst, sier Tran­seth.

– Det vir­ker som det­te er en tra­di­sjon som folk vil være med på, av­slut­ter Tran­seth.

Park­sjef i Kris­tian­sand, Aase Margrethe Hørs­dal, sy­nes det er po­si­tivt at Rav­ne­da­len blir ak­tivt brukt på som­mer­en.

– Rav­ne­da­len er rett og slett et sjel­dent fint sted, men en fan­tas­tisk atmo­sfæ­re. Og si­den stor­sce­nen var en stor­sat­sing er det po­si­tivt at den blir brukt, både til utekino og til fes­ti­val­bruk. Vi i Park­ve­se­net er vel­dig glad for at da­len blir brukt, sier Hørs­dal.

Iføl­ge nett­ste­det YR er det meldt 15 gra­der og let­te­re sky­er, både til fre­dag og lør­dag.

ARKIVOTO: KRIS­TI­AN HOLE

4000 til­skue­re tok tu­ren til fjor­årets ut­ga­ve av Rav­ne­da­len Li­ve. Fes­ti­val­sjef Jan Ken­neth Tran­seth tror pub­li­kums­tal­let gjen­tar seg på lør­dag.

FOTO: JØRUND FØRELAND PE­DER­SEN

Cir­cus Rav­ne­da­len var en lig­nen­de som­mer­fest 10. juni, men med en litt yng­re mål­grup­pe enn Rav­ne­da­len Li­ve.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.