Tro og Lys: Ra­re og fine!

Faedrelandsvennen - - NÆRT - KATHRINE TALLAKSEN SKJERDAL

Tru­ba­dur To­re Tho­mas­sen har skre­vet man­ge san­ger til Tro og Lys. Man­ge i Tro og Lys var for­nøy­de og stol­te da «Bloms­ter i Guds hage», selve Tro og Lys­san­gen, kom inn i den nye salme­boka! Den kan gjer­ne syn­ges av alle!

En av de and­re san­ge­ne har føl­gen­de re­freng:

Så man­ge ra­re folk i bå­ten her, bare se hvor ra­re vi er. Så man­ge fine folk i bå­ten her, bare se hvor fine vi er. Yeah yeah yeah!

Nå ny­lig var det na­sjo­nal som­mer­sam­ling for Tro og Lys på Birke­land. Sto­le­ne våre stod i båt­form, to sla­ke halv­sirk­ler mot hver­and­re. Vi sang den­ne san­gen. Jeg satt og så rett på an­sik­tet til en av de så­kalt funk­sjons­fris­ke i for­sam­lin­gen. Et bredt smil! Rød­met han litt? Ble han litt flau over å inn­røm­me at også han var både rar og fin? Kan­skje det, men jeg tror han først og fremst var lyk­ke­lig. På Tro og Lys kan vi være oss selv, vi blir tatt imot, vi er sam­men, og Je­sus er med i bå­ten. Yeah yeah yeah!

(Tro og Lys er en in­ter­na­sjo­nal, øku­me­nisk be­ve­gel­se av psy­kisk ut­vik­lings­hem­me­de og de­res fa­mi­lie og ven­ner.

Jeg kjen­ner best den fan­tas­tis­ke Lil­le­sands­grup­pa.)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.