Stop­pes av svensk re­klame­for­bud

Ma­lin Be­rås får ikke ri med sin van­li­ge dress når hun kon­kur­re­rer i Åby i au­gust. Svens­ke­ne vil ikke ha fo­kus på rum­pa.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: PÅL STRANDE GAMLEMOEN

28-årin­gen fra Kris­tian­sand er opp­gitt over re­klame­reg­le­ne på svens­ke stev­ner. Mon­té­ryt­ter­ne fore­trek­ker na­tur­lig nok å ha re­kla­men et sted der den er godt syn­lig. I de­res til­fel­le er det rum­pa.

I svensk heste­sport er det deri- mot for­budt å ha re­kla­me på bak­si­den av buk­se­ne. Der­med må hun bru­ke en an­nen dress enn den van­li­ge når hun kon­kur­re­rer i Åbys Sto­ra Mon­té­pris 12. au­gust.

– Det er jo en tul­le­te re­gel. Det ser vel alle, sier Be­rås.

I Nor­ge er det ikke noe pro­blem å ha re­kla­me «på ba­ken». I Sve­ri­ge er det der­imot reg­ler mot å ha re­kla­me på ar­me­ne og ba­ken.

– Det er litt rart. Hvor­for bry seg om noe som står på bak­de­len? Jeg ser ikke så mye po­eng ved å ha en sånn re­gel, sier Be­rås.

Den nors­ke mon­té­stjer­nen sier at re­ge­len ikke ska­per noen vi­de­re pro­ble­mer for hen­ne, men und­rer seg over hvor­for hun ikke kan ha re­kla­men hvor hun vil.

– De har jo re­kla­me på short­se­ne sine i man­ge and­re idret­ter. Folk har jo re­kla­me på bak­de­len i and­re idret­ter. Det er litt spe­si­elt at vi ikke kan ha det.

Be­rås hå­per at reg­le­ne for­blir slik de er i Nor­ge, slik at hun får ha lo­go­en til spon­so­re­ne hen­nes der hun øns­ker.

– Det er oss ryt­te­re det går uto­ver. Vi skal jo vise frem spon­so­re­ne våre.

IKKE FO­KUS På RUM­PA

Fun­ge­ren­de sports­sjef i Svensk Trav­sport, Per Wet­ter­holm, vi­ser til ut­ta­lel­ser fra fe­bru­ar i år.

Da had­de mon­té­mil­jø­et dis­ku­tert om re­kla­me på rum­pen skul­le til­la­tes.

– Vi har hatt spørs­må­let oppe i sam­ar­beids­grup­pen for mon­té, og vi kom­mer ikke til å dri­ve spørs­må­let vi­de­re. Reg­le­ne har ek­sis­tert len­ge og vi fant ikke noe be­hov for å end­re dem. Del­vis for- di vi job­ber for å ha sam­me reg­ler for mon­té som sul­ky, men også for­di man­ge ryt­te­re in­nen trav er for­bil­der for yng­re ryt­te­re. Der­for vil vi ikke ha fo­kus på rum­pe­ne, sa ak­tiv ryt­ter og med­lem i sam­ar­beids­grup­pen, So­fia Arons­son.

– Jeg tror hel­ler ikke at ryt­ter­ne kom­mer til å mis­te spon­so­re­ne sine for­di de må flyt­te re­kla­men fra rum­pen til bei­na, si­den de fak­tisk er mer syn­li­ge un­der lø­pet.

Ma­lin Be­rås hav­net i hardt vær med Det Nors­ke Trav­sel­skap da hun inn­gikk en av­ta­le med et uten­landsk spill­sel­skap om å del­ta i re­klame­fil­mer.

Kon­flik­ten før­te til at hun le­ver­te inn li­sen­sen sin i 2014 og tok en pau­se fra spor­ten. Hun fikk til­ba­ke li­sen­sen i ja­nu­ar 2016, før hun i de­sem­ber kunn­gjor­de sitt come­back i heste­spor­ten.

Da sa hun til Nett­avi­sen at hun ang­ret på sam­ar­bei­det med det uten­lands­ke spill­sel­ska­pet.

– GODE SJANSER

Be­rås’ egen hest, Li­me­rick, døde i mai i fjor. I år har hun ridd trav­pro­fi­len Fro­de Ham­res hest Spec­i­al En­voy én gang i kon­kur­ran­se.

Det gikk «helt ka­non», for­tel­ler hun.

Hun skal først ri på Spec­i­al En­voy un­der Bi­ri All-round, før de to tar tu­ren til Åby og Sve­ri­ge.

– Sjan­se­ne i Åby er vel­dig gode. Først er det Bi­ri – det kom­mer til å gå hef­tig unna, sier Be­rås.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ma­lin Be­rås kon­kur­re­rer i Sve­ri­ge i hel­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.