Ekte­pa­ret hol­der ko­ken

Faedrelandsvennen - - SPORT - RUNE STENSLAND

Tor Ha­rald Lund, som fyl­ler 49 år un­der årets LS og som ble den til da yngs­te skyt­ter­kon­ge som 19-åring i 1987, hol­der fort­satt ko­ken blant Nor­dens frems­te skyt­te­re.

Også hans kone Met­te Eli­sa­beth Finne­stad, som i 2006 ble lan­dets førs­te kvin­ne til å vin­ne et lands­skyt­ter­stev­ne, har skutt sed­van­lig stø­dig i år.

– Selv om sør­lands­skyt­ter­ne pres­te­rer me­get bra om da­gen, er ni­vå­et sky­høyt også na­sjo­nalt. En kar som Kim-andré Aanne­stad Lund har skutt per­fek­te 350 po­eng hele 11 gan­ger som se­nior. En enorm pre­sta­sjon, sier Lund, som har klart det mes­ter­styk­ket to gan­ger.

Han un­der­stre­ker at byg­gin­gen av in­nen­dørs skyt­ter­an­legg på Sør­lan­det de sis­te fem-ti åre­ne har gitt skyt­ter­ne en langt bed­re tre­nings­hver­dag, og me­ner det er vi­talt for de gode pre­sta­sjo­ne­ne fra lands­de­len.

Landsskytterstevnet i Før­de va­rer fra 27. juli til 4. au­gust. Li­ve­dek­nin­gen av konge­la­get var det nest mest set­te sports­ar­ran­ge­men­tet på NRK i au­gust i fjor med 507.000 se­ere.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.