– Det er ikke bare å tryk­ke på en knapp

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEFFEN STENERSEN

Men enn så len­ge er det stil­le på over­gangs­fron­ten i Start.

– Inn­til noe er klart så har vi ikke det, sva­rer Stei­nar Pe­der­sen på spørs­mål om han reg­ner med å ha noen nye fjes spille­kla­re til søn­da­gens kamp mot Kongs­vin­ger.

For enn så len­ge har det gått stil­le for seg på over­gangs­fron­ten. Si­den års­mø­tet for to uker si­den klap­pet inn for­sla­get om at in­ves­to­rer skal få gå inn i Start, har sup­por­ter­ne leng­tet etter hvil­ke sig­ne­rin­ger det­te vil med­føre.

– Folk er nys­gjer­ri­ge. Jeg har sagt man­ge gan­ger at det er en kart­leg­gings­bit, det er for­hand­lin­ger, de skal få ja, de skal øns­ke å kom­me hit, det er vel­dig man­ge ting som hen­ger sam­men i jak­ten på nye spil­le­re, sier Start-tre­ner Stei­nar Pe­der­sen.

Fædre­lands­ven­nen kjen­ner til at man er i for­hand­lin­ger med en el­ler fle­re spil­le­re. Start ser først og fremst etter spil­le­re til sen­tral­lin­ja – midt­stop­per, sen­tral midt­bane og spiss.

– Vi kan ikke bare si «han vil vi ha, og han vil vi ha». De må øns­ke å kom­me hit. De må bli trig- get av å være med på en rei­se med Start. Det er ikke bare å tryk­ke på knap­pen på FM (Foot­ball Ma­na­ger, data­spil­let), og tro at det bare er å hen­te den og den, sier Start­tre­ne­ren.

PS! Andreas Hol­lin­gen var til­ba­ke for fullt på tre­nings­fel­tet tors­dag, men måtte gå av ba­nen da han kjen­te smer­ter. Den skade­pla­ge­de midt­bane­spil­le­ren sier til Fædre­lands­ven­nen at det tro­lig drei­er seg om en kram­pe.

– Jeg ble litt redd for at jeg slo opp ska­den, men jeg tror det gikk fint. Det er mu­lig jeg må roe ned litt på be­last­nin­gen i mor­gen, si­den det er så­pass len­ge si­den jeg har trent fot­ball, for­tel­ler Hol­lin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.