KRF vil al­ders­sjek­ke bru­ke­re av por­no­nett­si­der

Krf-nest­le­der Kjell In­golf Rop­stad øns­ker å inn­føre al­der­sjek­king av bru­ke­re på por­no­nett­si­der.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

In­spi­ra­sjo­nen er hen­tet fra Stor­bri­tan­nia, som nå inn­fø­rer en ny lov for å be­skyt­te barn mot por­no­gra­fi. Lo­ven vil blant an­net in­ne­bære at por­no­gra­fis­ke nett­si­der blir på­lagt å ve­ri­fi­se­re bru­ker­nes al­der ved bruk av kre­ditt­kort.

– Som po­li­ti­ker sy­nes jeg det er et spen­nen­de til­tak. Som pap­pa er jeg be­kym­ret for at barn i Nor­ge er på euro­pa­top­pen når det gjel­der å se på por­no, sier nest­le­der i KRF, Kjell In­golf Rop­stad, til NRK.

Han un­der­stre­ker at myn­dig­he­te­ne har som opp­ga­ve å set­te al­ders­gren­ser for å re­gu­le­re til­gan­gen på fil­mer, al­ko­hol og spill. Han me­ner at por­no­gra­fi slip­per for bil­lig unna.

– Det er tabu å snak­ke om re­gu­le­ring av in­ter­nett også med por­no­gra­fi. Jeg me­ner ti­den er mo­den for et til­tak, sier Rop­stad, som me­ner at spe­si­elt bar­ne- og like­stil­lings­mi­nis­ter Solveig Hor­ne (Frp) kun­ne job­bet mer ak­tivt mot nett­por­no.

Jus­tis­ko­mi­te­en be­slut­tet i star­ten av juni å ned­set­te et ut­valg for å fin­ne ut hvor­dan man kan be­skyt­te barn mot por­no­gra­fi og sek­su­ali­sert inn­hold på nett. Fem Krf-re­pre­sen­tan­ter sto bak for­sla­get.

Di­rek­tør for in­ter­nett og nye medi­er i IKT Nor­ge, Tor­geir Wa­ter­house, me­ner til­ta­ket om å kre­ve kre­ditt­kort­de­tal­jer fra bru­ke­ren er pro­ble­ma­tisk.

FOTO: TONE SANDBERG

Kjell In­golf Rop­stad vil ha kon­troll på al­de­ren til de som på por­no­nett­si­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.