Førs­te uka er gra­tis

Faedrelandsvennen - - NYHETER - GARD DAMSGAARD VE-

An­leg­get blir døgn­åpent, er vi­deo­over­vå­ket og vil med ujev­ne mel­lom­rom bli sjek­ket av vek­te­re.

– Vi har null­to­le­ran­se over­for uved­kom­men­de, sier dag­lig leder Jon Bjør­gum.

Den førs­te uka lar de fol­ket prø­ve ut an­leg­get gra­tis inn­til tre ti­mer for å se at alt fun­ge­rer som det skal.

Da vil bom­men auto­ma­tisk gå opp når man kom­mer nær­me nok. Rundt må­neds­skif­tet star­ter inn­kre­vin­gen, på et nivå rundt 22–23 kro­ner ti­men.

Fra førs­te uka i au­gust kan man las­te ned ap­pen Park Link for mo- bil, ut­vik­let av Olav Thons sel­skap Ti­me Park, som har drif­ten av Tor­vet Par­ke­ring

An­leg­get med 429 par­ke­rings­plas­ser har en pris­lapp på 230 mil­lio­ner kro­ner. Den of­fi­si­el­le åp­nings­fes­ten for det nye Tor­vet fin­ner sted ons­dag 16. au­gust.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.