Over­ras­ket med 15 vann­søy­ler på Ned­re Torv

Faedrelandsvennen - - NYHETER - VEGARD DAMSGAARD

Det nye fon­tene­an­leg­get på Ned­re Torv er al­le­re­de blitt en hit blant de yngs­te.

– Vi øns­ker ak­ti­vi­tet og fle­re folk på Tor­vet. Bar­na els­ker jo van­net, sier råd­gi­ver Han­ne Katin­ka Hof­gaard i park­ve­se­net.

Sam­men med bygg­her­ren Torv­par­ke­ring AS har de fått på plass en vann­fon­te­ne med 15 strå­ler på Ned­re Torv.

Strå­len er opp­til halv­an­nen me­ter høy, van­net pum­pes ut i va­rie­ren­de høy­de i et åtte mi­nut­ter langt pro­gram. An­leg­get har kvelds­be­lys­ning, det tå­ler både røff bruk og kjøre­tøy.

Av­ta­len går ut på at bygg­her­ren dek­ker in­ves­te­rin­gen på to mil­lio­ner kro­ner, mens kom­mu­nen står for drif­ten.

– Det­te skal stå til gle­de for by­ens be­folk­ning, og skul­le være en li­ten over­ras­kel­se på tam­pen av pro­sjek­tet, sier dag­lig leder Jon Bjør­gum i Torv­par­ke­ring AS.

Iføl­ge park­ve­se­net øns­ket de noe mer enn ba­re nytt dek­ke da Ned­re Torv skul­le rus­tes opp.

– Ikke ba­re var det vår idé, vi tryk­ket nok­så hardt på for å få det til, sier land­skaps­ar­ki­tekt Hof­gaard.

Van­net er tids­inn­stilt og vil skru seg på klok­ka sju el­ler åtte om mor­ge­nen, og av ved mid­natt.

Den gam­le fon­te­nen på Øv­re Torv skal også set­tes i drift in­nen kort tid.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ma­ria Sæle Kje­nes fra Frek­haug i Horda­land var fre­dag på sør­lands­be­søk, og lik­te seg godt i vann­fon­te­nen.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

– Det var en lang rei­se, kon­sta­te­rer Ivar Mjå­land (t.v.), som sam­men med Ras­mus Jon Tallak­sen fikk se nær­me­re på an­leg­get rett før bi­le­ne slapp inn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.