Tre pa­le­sti­ne­re drept i Je­ru­sa­lems ga­ter

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Vold­som­me gate­kam­per i Jerusalem har krevd minst tre pa­le­stins­ke liv. Tid­li­ge­re fre­dag pro­te­ster­te tu­sen­vis av mus­li­mer ved å be uten­for Je­ru­sa­lems gam­le­by.

Pa­le­stins­ke Røde Halv­måne mel­der at over 190 men­nes­ker fre­dag ble skadd i sam­men­støt på den is­ra­elsk­ok­ku­per­te Vest­bred­den, in­klu­dert Jerusalem.

Pro­tes­te­ne i gam­le­byen var ret­tet mot Is­ra­els in­stal­le­ring av me­tall­de­tek­to­rer på Ha­ram al-sha­rif, også kjent som Tem­pel­høy­den.

Van­lig­vis del­tar ti­tu­se­ner av mus­li­mer un­der fre­dags­bøn­nen i al-aqsa-mos­ke­en som lig­ger på den om­strid­te høy­den. Men fre­dag var alle inn­gan­ger til Je­ru­sa­lems gam­le­by stengt for menn un­der 50 som føl­ge av is­ra­elsk frykt for uro og opp­tøy­er.

Like etter bøn­nen brøt det ut gate­kam­per mel­lom pa­le­sti­ne­re og is­ra­elsk po­li­ti både i Jerusalem og på den is­ra­elsk­ok­ku­per­te Vest­bred­den. Fi­re is­ra­els­ke po­liti­folk er så­ret. I til­legg er 41 pa­le­sti­ne­re brakt til syke­hus og helse­kli­nik­ker, iføl­ge pa­le­stins­ke Røde Halv­måne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.