Va­re­tekts­fengs­let etter hytte­drap

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Den 25 år gam­le man­nen som er sik­tet for å ha drept sam­bo­eren sin på en hyt­te i Flå, er va­re­tekts­fengs­let i fi­re uker, de to førs­te i iso­la­sjon.

Han er ilagt brev-, be­søks-, og medie­for­bud i hele pe­rio­den og to uker med iso­la­sjon. 25-årin­gen sam­tyk­ket til fengs­ling, men ikke til re­strik­sjo­ner, sier po­liti­ad­vo­kat Per Tho­mas Om­holt i Sør-øst po- li­ti­dis­trikt til NTB. Iføl­ge po­liti­ad­vo­ka­ten vil den sik­te­de opp­hol­de seg på en psy­kia­trisk in­sti­tu­sjon i Øst­fold de nær­mes­te da­ge­ne, før han blir over­ført til feng­sel. Det var 21 år gam­le Alex­and­ra The­re­se Nils­sen fra Moss som ble drept på hyt­ta i Bus­ke­rud tid­li­ge­re i uken. Sam­bo­eren har er­kjent at han drep­te hen­ne, men har ikke øns­ket å ta stil­ling til spørs­må­let om straff­skyld før det er gjort psy­kia­tris­ke un­der­sø­kel­ser av om han er til­reg­ne­lig el­ler ikke. Un­der­sø­kel­se­ne er satt i gang, opp­ly­ser po­li­ti­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.