Stor man­gel på far­ma­søy­ter

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

●● Nor­ges Far­maceu­tis­ke Fore­ning ser en økt etter­spør­sel etter far­ma­søy­ter i Nor­ge. Fore­nin­gen øns­ker fle­re stu­die­plas­ser på far­masi­s­tu­di­et. I år var det 288 sø­ke­re på far­masi­s­tu­di­et for­delt på 92 stu­die­plas­ser. Det er 20 fle­re sø­ke­re enn i 2016. Tross økt in­ter­es­se og be­hov blir det ikke opp­ret­tet fle­re stu­die­plas­ser. De sis­te åre­ne har stu­die­til­bu­det vært kon­stant, føl­ge Sam­ord­na Opp­tak. En av grun­ne­ne til at be­ho­vet for far­ma­søy­ter har økt, er et nytt re­gel­verk som kre­ver at in­sti­tu­sjo­ner skal ha en lege­mid­del­gjen­nom­gang en gang i året. Fle­re kom­mu­ner har be­gynt å an­set­te egne kom­mune­far­ma­søy­ter, grun­net re­gel­ver­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.