En­som­het og livs­kva­li­tet

Faedrelandsvennen - - MENING - ODD SALVESEN

Inn­legg i Fædre­land­ven­nen 14. juli sig­nert av Ivar Ber­gund­hau­gen og Pet­ter Be­ne­stad tol­ker jeg som en mis­for­stå­el­se.

●● Pen­sjo­nist­par­ti­ets by­styre­re­pre­sen­tant stem­te for En­som­het=lav livs­kva­li­tet, dvs. at vi er helt eni­ge om at ek­te­par/sam­bo­ere skal ha rett til å bo sam­men når en el­ler beg­ge har be­hov for lang­tids­opp­hold, og det­te var også en­stem­mig i PP by­styre­grup­pe, og vi sy­nes det var et bra for­slag og ved­tak. Slik jeg tol­ket Øyvind Hva­lens ar­tik­kel, men­te han at for­sla­get var for li­te pre­sist. De av oss som kjen­ner til hvor­le­des by­styre­ved­tak blir be­hand­let i Kris­tian­sand, har en me­get god er­fa­ring med en ad­mi­ni­stra­sjon som er me­get på­pas­se­li­ge med å føl­ge opp by­sty­rets ved­tak. Det­te tror jeg imid­ler­tid er en sak som hele den nors­ke be­folk­ning er eni­ge i, og selv­sagt sy­nes PP at det var et godt ved­tak og for­slag fra Ven­st­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.