Fra­væ­ret i sko­len

Faedrelandsvennen - - MENING - SVERRE LARSEN, Kris­tian­sand

Det er vik­tig å en­ga­sje­re seg i sko­len og med skole­po­li­tikk, slik at vi får så lavt fra­vær som mulig.

●● Det er forsk­ning på så mye, og det in­klu­de­rer all le­sing, alle be­ve­gel­ser og alt man fore­tar for sko­len både hjem­me og på sko­len. Vi tren­ger ele­ver som mø­ter til un­der­vis­nin­gen, som er li­te syke, og som står på med ar­beid i fa­ge­ne.

Fra­væ­ret i den vi­dere­gå­en­de sko­len er noe som opp­tar man­ge, også Elev­or­ga­ni­sa­sjo­nen. Fra­væ­ret kan være do­ku­men­tert el­ler ikke do­ku­men­tert. Er det do­ku­men­tert, så har ele­ve­ne med seg lege­er­klæ­ring som vi­ser hvor­for de er fra­væ­ren­de. Man kan være syk el­ler skul­ke, men helst bør så man­ge som mulig være til­ste­de på sko­len. Og det gjel­der også i ar­beids­li­vet.

Der­som fra­væ­ret er ikke do­ku­men­tert, så kan ikke ele­ve­ne vise noen grunn til fra­væ­ret. Det va­rie­rer litt hvor me­get ele­ve­ne mø­ter opp i sko­len, men stort sett bør man gjø­re som læ­rer­ne sier og skri­ver, og så må man være mye til­ste­de i un­der­vis­nin­gen og el­lers, og helst all­tid.fr

Re­gje­rin­gen og kunn­skaps­mi­nis­te­ren er også en­ga­sjert med ele­ve­ne. Man må møte opp, og helst punkt­lig. Og det må man vi­de­re i li­vet også.

Inn­leg­get er for­kor­tet. Red.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.