Mus­lim­d­o­mi­nert FN

Faedrelandsvennen - - MENING -

Så har det mus­lim­d­o­mi­ner­te FN på nytt kom­met med en ny re­so­lu­sjon mot Is­rael.

●● Som van­lig støt­ter vest­li­ge og nors­ke medi­er re­so­lu­sjo­nen som fakta og slut­ter seg til hyle­ko­ret mot Is­rael.

Man bør vel min­ne om den sann­het at Is­rael mer el­ler mind­re tvangs­flyt­tet jø­der fra Gaza i den pro­ses­sen som ble kalt land for fred. Det­te ble mis­brukt av Ha­mas til å pro­du­se­re 2500 ra­ket­ter som så ble be­nyt­tet for å ska­de / el­ler om mulig å uslet­te sta­ten Is­rael. Selv­føl­ge­lig gikk Is­rael til mot­ak­sjon og gjør det de kan for å hind­re at det­te skal gjen­ta seg. Jeg er ikke i tvil om at Nor­ge vil­le gjort det sam­me i en slik si­tua­sjon. Vi vil­le vel el­lers hatt et full­sten­dig tann­løst for­svar. Løs­nin­gen for fred en­ten det gjel­der Judea, Sa­ma­ria el­ler Gaza lig­ger vel i at Ara­ber­ne slut­ter fred og ak­sep­te­rer at Is­rael har rett til å ek­sis­te­re. Alle dis­se FN re­so­lu­sjo-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.