Kjen­dis­pa­ra­den skuf­fer

Faedrelandsvennen - - KULTUR - GUNN-HILDE ERSTAD

Cal­vin Har­ris er ute med sitt bes­te al­bum hit­til. Skot­ten har fulgt en vel­kjent opp­skrift og vært en hit-ma­skin si­den hans in­ter­na­sjo­na­le gjen­nom­brudd i 2012 med al­bu­met «18 Months». Edm-su­per­stjer­nen har si­den da vært som en par­tylåt-ma­skin og har vært els­ket av fest­gla­de, men slak­tet av kri­ti­ke­re. Den­ne gan­gen vir­ker det som om han prø­ver å kom­me på god­fot med alle, og le­ve­rer det bes­te al­bu­met han har i sam­lin­gen sin til nå.

Han har tatt med seg A-la­get når det gjel­der sam­ar­beids­part­ne­re. Lis­ten er lang med navn som blant an­net Phar­rell Wil- liams, Aria­na Gran­de, Snoop Dogg, Ka­ty Per­ry, Frank Ocean og Nicki Mi­naj. Men selv med en slik im­po­ne­ren­de lis­te klaf­fer det ikke helt for Har­ris.

Det åp­ner sterkt med den 80-tall­s­in­spi­rer­te som­mer­lå­ten «Sli­de». Det som føl­ger har en rød tråd med re­tro inn­slag i en sløy og til­bake­lent tro­pisk elek­tro­ni­ka-stil. Av­slut­nin­gen er også sterk med sin­ge­len «Fe­els» hvor tit­te­len på al­bu­met fak­tisk også får litt fot­fes­te.

Dess­ver­re er det fle­re lå­ter her som ikke når helt opp til top­pen. San­ger som «Pa­ry­ers Up» og «Skrt On Me» vir­ker som eks­tra fyll uten å gi pla­ta noe eks­tra, og man for­ven­ter nok et enda høy­ere nivå med kjen­dis­pa­ra­den han har lagt opp til. Det­te gjør at man blir litt skuf­fet av re­sul­ta­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.