10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

22. JULI 2007

●● Sam­men­lik­net med 2006 er det i år ti pro­sent fær­re første­prio­ri­tets­sø­ke­re til Høg­sko­len olen i Ag­der. In­gen dra­ma­tikk, me­ner sko­len. n. – Jeg tror ned­gan­gen skyl­des en lang­sik­tig jus­te­ring av sø­ke­re. De sis­te åre­ne har vi nes­ten hatt for man­ge sø­ke­re og lig­get vel­dig høyt sam­men­lik­net meds and­re høy­sko­ler, sier rek­tor Ernstst Hå­kon Jahr. Han vi­ser til at HIA har hattatt en jevn vekst i an­tall sø­ke­re, mens and­re dre høy­sko­ler har stått stil­le. Rek­to­ren sier li­ke­vel at de har søke­lys på ned­gan­gen og at det­te er noe sty­ret er opp­tatt av. – Vi re­gist­re­rer stre­rer hvor sø­ker­ne for­svin­ner og av hvil­ken n grunn, sier Jahr. Det er førs­te gang det har vært ært så­kal­te rest­plas­ser på all­menn­læ­rer­stu­di­et ved sko­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.