25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

22. JULI 1992

●● Kris­tian­sand Læ­rer­høg­sko­le har hatt re­kord­på­gang av stu­den­ter i år. Av de 2800 som har søkt, har­ha nå halv­par­ten fått til­bud om plass. Selv om 1400 har fått til­bud, er det ba­re 500 som kom­mer inn. Ved sko­len reg­ner man med at man­ge av­slår sin til­del­te plass. Gjen­nom­snitts­al­de­ren for de som kom­mer inn er nes­ten 24 år år, og det er re­kord­høyt. Vitne­må­le­ne til d de som kom­mer inn, inne­hol­der in­gen k ka­rak­te­rer la­ve­re enn fem. – Tal­le­ne vi­ser l li­ke­vel ikke at man må være syl­skarp for å kommeko gjen­nom nål­øyet, sier Eva Sør­gaard, le­der­le for stu­dent­opp­ta­ket, og be­grun­ner ut­ta­lel ut­ta­lel­sen med at det er eld­re sø­ke­re med til­leggs­po­en til­leggs­po­eng som inn­tar de fles­te pul­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.