Tro og Lys: Uten be­rø­rings­angst

Faedrelandsvennen - - NÆRT - KATHRINE TALLAK­SEN SKJERDAL

Hvis du har lest noen av an­dak­te­ne mine den­ne uka, har du skjønt at jeg els­ker Tro og Lys! Fel­les­ska­pet, hu­mo­ren, om­sor­gen, im­pul­si­vi­te­ten, alt det vak­re, nær­he­ten til Je­sus. Men sam­ti­dig: Å leve nær psy­kisk ut­vik­lings­hem­me­de, å være fa­mi­lie, nett­verk, an­sat­te rundt dem, er ikke ba­re en dans på ro­ser. Sor­gen og gle­den, de vand­rer til hope.

Jean Va­ni­er, som har levd i bo­fel­les­skap med psy­kisk ut­vik­lings­hem­me­de si­den 1960-tal­let og var en av grunn­leg­ger­ne av Tro og Lys i 1971, had­de sett på nært hold hvor­dan men­nes­ker med psy­kisk ut­vik­lings­hem­nin­ger kun­ne bli møtt med av­vis­ning og for­akt. Det for­and­ret hans liv. Han skri­ver:

«Det fins så man­ge som er så­ret, som ro­per ut sin smer­te. Vi be­trak­ter dem som pro­ble­mer som skal «lø­ses». Mine brød­re og søst­re, vend dere ikke bort fra men­nes­ker som li­der, men våg å være nær og be­rø­re. Lev fel­les­skap. Da vil du kjen­ne en kjær­lig­he­tens kil­de sti­ge opp i deg fra opp­stan­del­sen. Det­te er evan­ge­li­ets sto­re hem­me­lig­het.»

(Tro og Lys er en in­ter­na­sjo­nal, øku­me­nisk be­ve­gel­se av psy­kisk ut­vik­lings­hem­me­de og de­res fa­mi­lie og ven­ner. Jeg kjen­ner best den fan­tas­tis­ke Lil­le­sands-grup­pa.)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.