Hund­re fle­re har ringt alarmte­le­fo­nen

Fle­re unge rin­ger alarmte­le­fo­nen for å snak­ke om psy­kisk helse. Sam­ti­dig mel­der barne­ver­net om en ned­gang i hen­ven­del­ser knyt­tet til al­ko­hol­bruk i som­mer.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KRIS­TIN OLSEN kris­tin.olsen@fvn.no

– Jeg hå­per det hand­ler om at fle­re barn og unge kjen­ner til oss, og vet at de kan ta kon­takt hvis de be­fin­ner seg i en vans­ke­lig si­tua­sjon, sier in­for­ma­sjons­med­ar­bei­der på alarmte­le­fo­nen, Sil­wia Obucho­wicz.

Barne­ver­nets alarmte­le­fon for barn og unge har mel­lom 1. juni og 21. juli 2017 mot­tatt om- lag 1000 hen­ven­del­ser an­gå­en­de barn og unge. Det­te er en øk­ning på 100 hen­ven­del­ser fra sam­me pe­rio­de i 2016.

Av al­le hen­del­se­ne alarmte­le­fo­nen be­hand­ler, vur­de­res mel­lom 10 og 15 pro­sent som akut­te.

PSY­KISK HELSE

Obucho­wicz sier ma­jo­ri­te­ten av hen­ven­del­se­ne gjel­der un­ges psy­kis­ke helse. Sam­ta­le­ne drei­er seg om alt fra mo­de­ra­te pro­ble­mer knyt­tet til en­som­het, til al­vor­li­ge te­ma­er som angst, de­pre­sjon og trus­ler om å ta sitt eget liv.

– Øk­nin­gen vi har sett av hen­ven­del­ser som gjel­der psy­kisk helse de sis­te åre­ne, opp­le­ver vi uav­hen­gig av se­song el­ler års­tid. Det­te er be­kym­rings­fullt, og noe vi prø­ver å fin­ne ut av. Det vir­ker som at fle­re unge som sli­ter psy­kisk, sier Obucho­wicz.

AL­KO­HOL­BRUK

Tid­li­ge­re har alarmte­le­fo­nen sett en øk­ning av hen­ven­del­ser til­knyt­tet rus­pro­ble­ma­tikk ved som­mers­tid, men i år har det vært en li­ten ned­gang i sli­ke hen­ven­del­ser.

– Det er vel­dig gle­de­lig å se at hen­ven­del­se­ne er noe fær­re, sier Obucho­wicz. Hun tror de år­li­ge som­mer­kam­pan­je­ne som be­ly­ser al­ko­vett, og sær­lig kam­pan­jen or­ga­ni­sa­sjo­nen Av-og-til har ført i som­mer, har hatt en po­si­tiv ef­fekt på folks be­visst­het rundt al­ko­hol.

I Av-og-tils vi­deo­kam­pan­je får man opp­le­ve et fa­mi­lie­sel­skap med al­ko­hol in­volvert, gjen­nom 6 år gam­le Lu­kas´øyne. Over tre mil­lio­ner har sett vi­deo­en, og dag­lig leder i Av-og-til, Ka­ri Ran­den, sier re­spon­sen har vært utro­lig.

– Jeg tror én av grun­ne­ne til at kam­pan­jen har fått slik re­spons, er at vi får set­te oss inn i, og opp- leve hvor­dan al­ko­hol opp­le­ves for barn. Voks­ne tren­ger kan­skje en på­min­nel­se om det, for ver­den ser litt an­ner­le­des ut når du er li­ten, sier Ran­den.

Hun hå­per ned­gan­gen i hen­ven­del­ser ved­rø­ren­de al­ko­hol­bruk be­tyr at man­ge barn har hatt en bed­re som­mer enn man kan­skje kan fryk­te.

– SI FRA

– Hvor­for er det­te en vik­tig te­ma­tikk å be­ly­se?

– For­di vi vet at det er man­ge barn som opp­le­ver å leve hver enes­te dag med voks­ne som drik­ker for mye. I fe­rien drik­ker vi voks­ne mer enn det vi gjør el­lers i året. Dét – kom­bi­nert med at man kan­skje er på nye ste­der, uten det sam­me nett­ver­ket – gjør det eks­tra vik­tig å set­te fo­kus på det­te nå.

Ran­den opp­ford­rer voks­ne til å ten­ke gjen­nom hvor man­ge glass al­ko­hol barn tå­ler, og hvor­dan de­res al­ko­hol­bruk opp­le­ves for and­re.

– Og så opp­ford­rer jeg voks­ne som ser, el­ler er redd for at et barn er i en vans­ke­lig si­tua­sjon, til å gri­pe inn selv om det er vans­ke­lig. Hvis man ser et barn som har det vans­ke­lig på and­re må­ter, er vi flin­ke til å si fra. Når det kom­mer til al­ko­hol er vi for for­sik­ti­ge, sier Ran­den.

– FLE­RE TØR å MELDE FRA

Sil­wia Obucho­wicz i alarmte­le­fo­nen sier det er fle­re uten­for­stå­en­de som rin­ger inn til alarmte­le­fo­nen om som­mer­en.

– Det kan være voks­ne som ob­ser­ve­rer ting på en cam­ping­plass, og rin­ger inn til oss. Vi syns det er vel­dig bra at frem­me­de rea­ge­rer og tar kon­takt, og øns­ker å melde fra når de ser at barn ikke har det bra, sier Obucho­wicz.

– Hvor­dan opp­le­ver dere at ters­ke­len for å melde fra om be­kym­rings­for­hold er?

– Jeg syns det er gle­de­lig at folk rin­ger oss når de rea­ge­rer på at barn ikke har det bra. Det ten­ker jeg vi­ser at sta­dig fle­re tar kon­takt, og at sta­dig fle­re bryr seg. Over et leng­re tids­per­spek­tiv tror jeg ters­ke­len for å melde fra har gått ned, sier Obucho­wicz.

Hun opp­ford­rer folk til å ta kon­takt for vei­led­ning og råd i den en­kel­te si­tua­sjon, og leg­ger til at det går an å være ano­nym, at det er gra­tis å rin­ge, og at man både kan sen­de mail, sms, og rin­ge alarmte­le­fo­nen fra ut­lan­det.

FOTO: KRIS­TIN ELLEFSEN

100 fle­re hen­ven­del­ser til alarmte­le­fo­nen for barn og unge i som­mer. Her er leder for barne­vern­tje­nes­ten i Kris­tian­sand kom­mu­ne, Mo­ni­ca Brun­ner, av­bil­det i 2016.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.