Torv­kvar­ta­let

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● Ut­byg­ger og hus­ei­er er Chris­ti­ans­holm Ei­en­dom AS, som for­melt ble etab­lert i 2008. Eier­ska­pet er delt mel­lom Ivar Mjå­land (30 pst), Ole Rag­nar Olsen (30 pst), Kurt Mos­vold (25 pst) og Jon Bjør­gum (15 pst).

● Kvar­tal 32 ble kjøpt for 150 mil­lio­ner kro­ner i 2004 og rom­mer i dag 14.000 kvad­rat­me­ter.

● By­sty­ret god­kjen­te en ut­vi­del­se til 30.000 med un­der­eta­sje og ny be­byg­gel­se i bak­går­den: 10.000 til han­del og res­tau­ran­ter, 20.000 til ho­tell, kon­tor og drøyt 60 par­ke­rings­plas­ser i ne­ders­te kjel­ler (-2).

● Det blir fire inn­gangs­par­ti­er; to fra Ned­re Torv, ett fra Mar­kens og ett fra Toll­bod­gata.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.